Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/51 av 22. januar 2021 om tillatelse til en endring i bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/51 of 22 January 2021 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‛trans-resveratrol’ under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Trans-resveratrol er godkjent i kosttilskudd «i kapsel- eller tablettform». Forordningen godkjenner å fjerne angivelsen «i kapsel- eller tablettform».

En rekke ny mat-ingredienser i unionslista er godkjent i kosttilskudd uten at formen er spesifisert. Forordningen vil dermed bli bedre konsistens mellom ny mat-ingredienser som er godkjent i kosttilskudd, ved å fjerne denne angivelsen. Det er ikke nødvendig å konsultere EFSA, siden formen ikke har betydning for mattryggheten.

Forordningen godkjenner endringen i bruksbetingelsen for trans-resveratrol i kosttilskudd i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).
Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2021
Anvendelsesdato i EU
14.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro