Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av utstedelse, signering og påliteligheten til offisielle sertifikater, og etablering av maler for offisielle sertifikater og en mal for transport av visse kategorier av vanndyr og biprodukter herav innen Unionen og ved innførsel til Unionen

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for uniform application of issuance, signature and guarantees of reliability of official certificates and establishing model official certificates and a model declaration for movements of consignments of certain categories of aquatic animals and certain products thereof within the Union and entry into the Union

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.10.2020)

Fødevaresikkerhed – officielle standardattester for opdrættede fisk og biprodukter heraf

For at garantere fødevaresikkerheden og beskytte dyrs og planters sundhed i henhold til EU-reglerne sørger dette initiativ for at:

- fastsætte standardregler for udstedelse af officielle attester
- ajourføre de officielle standardattester, der kræves ved handel (inden for EU) eller import (fra lande uden for EU) af visse kategorier af opdrættede fisk (vanddyr) og biprodukter heraf.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 06 Oktober 2020 - 03 November 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5280257

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet