Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/11 av 3. januar 2019 om godkjenning av preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris, diende smågris og slaktegris, og endring av av forordning (EF) nr. 252/2006, (EF) nr. 943/2005 and (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd., representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/11 of 3 January 2019 concerning the authorisation of the preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for sows, suckling piglets, weaned piglets, pigs for fattening, and amending Regulations (EC) No 252/2006, (EC) No 943/2005 and (EC) No 1200/2005 (holder of authorisation DSM Nutritional products Ltd., represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som avlteknisk tilsetningsstoff, i gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. Preparatet var godkjent uten tidsfrist for smågris (252/2006), slaktegris (943/2005) og purker (1200/2005). Det er nå søkt godkjent med endrede betingelser (endret størsteinnhold) for purker, avvent smågris, diende smågris og slaktegris. EFSA vurderer de endrede betingelsene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.01.2019
Anvendelsesdato i EU
24.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro