Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 21. september 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse kategorier av varer med lav risiko, varer som utgjør deler av passasjerenes personlige bagasje og kjæledyr som er unntatt fra offentlig kontroll på grensenkontrollstasjoner og endring av nevnte forordning og delegert forordning (EU) 2019/174 med hensyn til henvisninger til visse opphevede rettsakter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 21 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain categories of goods posing low risk, goods that form part of passengers’ personal luggage and pet animals exempted from official controls at border control posts and amending that Delegated Regulation and Delegated Regulation (EU) 2019/2074 as regards references to certain repealed legislation

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2) Ved Kommissionens delegeret forordning (EU) 2019/2122 er der fastsat regler for, hvornår og på hvilke betingelser visse kategorier af dyr og varer kan undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser specifikke kontrolopgaver kan gennemføres af toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder, i det omfang disse opgaver ikke allerede falder ind under disse myndigheders ansvar, vedrørende passagerers personlige bagage.

(3) Prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, herunder organoleptisk analyse, som anvendes af en operatør i bestemmelsesmedlemsstaten til undersøgelse og analyse, udgør en lav risiko for folkesundheden, da de ikke indgår i fødevarekæden. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten bør derfor kunne give en tilladelse til at undtage disse prøver fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(4) For at forebygge risici for dyresundheden bør den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten give tilladelsen for prøver af animalske produkter og sammensatte produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i regler, der er fastsat i eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 eller af medlemsstaterne. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten bør i tilladelsen angive de folkesundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen og for anvendelse af prøverne.

(5) For at forhindre, at prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning markedsføres, bør den kompetente myndighed i tilladelsen angive, at operatørerne er forpligtet til at føre fortegnelser over anvendelse af prøverne til produktanalyse og kvalitetskontrol og til at bortskaffe prøverne efter anvendelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009.

(6) For at undgå, at denne undtagelse misbruges, bør den kompetente myndighed, der tillader indførsel af prøver til forskning eller diagnosticering og af prøver af animalske produkter og sammensatte produkter til produktanalyse og kvalitetstestning, i den tilladelse, der udstedes til virksomhedslederne, angive den maksimale mængde prøver.

(7) Den mængde af visse varer, der indgår i passagerernes personlige bagage, og som er bestemt til eget forbrug eller anvendelse og er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, bør præciseres.

(8) For at sikre sammenhæng med de relevante lister over tredjelande i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013, hvorfra selskabsdyr kan flyttes til en medlemsstat, bør undtagelsen for selskabsdyr, der indføres til Unionen fra tredjelande, der ikke er opført i del 1 i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, korrigeres.

(9) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2017/625 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. Plakaterne i bilag II til delegeret forordning (EU) 2019/2122 og brochuren i bilag III til nævnte forordning vedrørende indførsel af produkter, der indgår i passagerernes personlige bagage, bør derfor ændres, så de omfatter henvisninger til Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(10) Kommissionens beslutning 2007/275/EF ophæves ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632. Af hensyn til retssikkerheden bør henvisninger til Kommissionens beslutning 2007/275/EF i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/2122 erstattes af henvisninger til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630.

(11) Delegeret forordning (EU) 2019/2122 bør derfor ændres.

(12) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 ophæves ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/632. Af hensyn til retssikkerheden bør henvisninger til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og til beslutning 2007/275/EF i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2074 erstattes af henvisninger til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632.

(13) Delegeret forordning (EU) 2019/2074 bør derfor ændres.

(14) I delegeret forordning (EU) 2019/2074 bør henvisninger til de samme ophævede retsakter som i delegeret forordning (EU) 2019/2122 korrigeres. Reglerne i disse delegerede forordninger er indholdsmæssigt forbundne og skal anvendes samtidigt. Af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af reglerne og for at undgå en mangedobling af dem bør de fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning. Følgelig bør ændringen af delegeret forordning (EU) 2019/2074 medtages i nærværende forordning sammen med ændringen af delegeret forordning (EU) 2019/2122 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet