Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2093 av 29. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) fettsyreestere, glysidylfettsyreestere, perklorat og akrylamid

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2093 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) fatty acid esters, glycidyl fatty acid esters, perchlorate and acrylamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer endring av Forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse, deriblant Forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

EU er i gang med å fastsette grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD)-fettsyreestere, glysidylfettsyreestere og perklorat i næringsmidler (Forordning (EF) nr. 1881/2006). I tillegg inneholder Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 referanseverdier for akrylamid i visse matvarekategorier og krav om tiltak for å redusere tilstedeværelsen. Forordning (EF) nr. 333/2007 fastsetter spesifikke ytelseskriterier som skal oppfylles ved analyser av forurensende stoffer i mat. Den gjelder i dag for analyser av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, uorganisk arsen, 3-MCPD og polysykliske aromatiske hydrokarboner. Rettsakten foreslår spesifikke ytelseskriterier i Forordning (EF) nr. 333/2007 som vil gjelde for 3-MCPD fettsyreestere, glycidylfettsyreestere, perklorat og akrylamid i næringsmidler.

EUs referanselaboratorier (EURL) har utarbeidet et veiledningsdokument om estimering av deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for analyser av forurensende stoffer i fôr og mat. Rettsakten foreslår tilpasninger i definisjonene av deteksjonsgrensen og kvantifiseringsgrensen i forordning (EF) nr. 333/2007 i henhold til veiledningsdokumentet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro