Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/207 av 24. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for sertifikatet som attesterer samsvar med reglene for økologisk produksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/207 of 24 November 2022 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/848 vedlegg VI, som omfatter regler og modell for utforming av et økologisertifikat i EØS-området. Økologisertifikatet viser en oversikt over hvilke aktiviteter den økologiske virksomheten har godkjenning for. Hovedformålet med sertifikatet er å bekrefte at virksomheten gjennomfører disse aktivitetene i samsvar med økologiregelverket. Sertifikatene oppdateres årlig av kontrollorganet i forbindelse med den årlige kontrollen av de økologiske virksomhetene. Økologisertifikatene er elektronisk tilgjengelig i Traces, og i forordning (EU) 2023/207 er det en endring i malen for økologisertifikatet med en ny referanse til bruk av kvalifisert elektronisk signatur ("e-seal") ved signering av økologisertifikatene i boks 7. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 2 i økologiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2023/207 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er gjennomført en mindre endring i modellen for utforming av økologisertifikatet med en henvisning til bruk av kvalifisert elektronisk signatur ved signering av sertifikatene. Kontrollorganet Debio i Norge er i prosess med å få tilgang på en slik elektronisk signatur (behovet er meldt til DG Sante), og vil bli tatt i bruk innen fristen (01.07.2023). 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.11.2023
Anvendelsesdato i EU
21.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0207
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro