Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1937 av 9. november 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til innførsel til Unionen av forsendelser av muslinger og krepsdyr beregnet på å holdes til prydformål i lukkede anlegg og fastsettelse av listen over tredjestater eller områder, soner eller segmenter av disse, hvorfra innførsel til Unionen av slike forsendelser er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1937 of 9 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry into the Union of consignments of molluscs and crustaceans intended to be kept for ornamental purposes in closed facilities and laying down the list of third countries or territories, or the zones or compartments thereof from which the entry into the Union of such consignments is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.12.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten gjør endringer i forordning (EU) 2021/404 når det gjelder import av bløtdyr og krepsdyr som akvariedyr til prydformål i lukkede fasiliteter. Import av slike forsendelser har vært tillatt tidligere under direktiv 2006/88/EU og forordning (EU) nr. 1251/2008. Erfaring viser at det ikke har vært registrert noen sykdomsutbrudd hos bløtdyr eller krepsdyr i forbindelse med slike importer. Det åpnes derfor for import av bløtdyr og krepsdyr til det spesifikke formålet ved at det legges til en bokstav t i artikkel 3(1) i forordningen. I tillegg oppdateres vedlegg XXI til forordningen slik at det inkluderer en ny liste av tredjeland hvorfra det tillates å importere slike forsendelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning da den viderefører bestemmelser fra gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.11.2021
Anvendelsesdato i EU
11.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet