Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av en ny bruk af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 1293/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av nytt bruksområde for et preparat av mikroorgamismen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 med handelsnavn Levucell SC20 og Levucell SC10 ME. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer og til storfekjøttproduksjon ved forordning (EF) nr. 1200/2005 og i fôr til melkegeiter og -sauer ved forordning (EF) nr. 226/2007. Bruksområdet utvides nå til å gjelde fôr til lam. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnummer 4b1711. Godkjenningen er gitt til firma LALLEMAND SAS og gjelder til 8. januar 2019.

Hensikten med preparatet er å gi gunstigere forhold for tarmfloraen og dermed øke utnyttelsen av næringsstoff i fôret. Det fører til økt daglig tilvekst og høgere slaktevekt hos lammene.

Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det virker etter hensikten beskrevet i godkjenningssøknaden. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrblandinger tilfredsstiller kravene i forordning (EF) 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen. Preparatet er ikke til fare for folkehelse, dyrehelse eller på miljøet, og godkjenningen er i samsvar med beslutning i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse.

Ved innblanding av preparatet i fullfôrblandinger må ikke temperaturen i fôret overstige 50oC ved bruk av Levucell SC20 eller 80oC ved bruk av Levucell SC10 ME. I coated form må preparatet bare tilsettes fôr som skal pelleteres. Anbefalt dosering er 7,3x109 kolonidannende enheter (KDE)/kg fullfôr. Blandes preparatet inn i fullfôr i lokaler som ikke har avtrekkssystem, må arbeiderne benytte vernebriller og støvmaske.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetnigsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret med høringsfrist på 6 uker, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet Levucell SC20 og Levucell SC10 ME,som nå tillates tilsatt fôr til lam, vil forbedre næringsopptaket og øke tilveksten og slaktevekt hos lammene. Bruk av fullfôr (kraftfôr) til lam er mest aktuelt til små lam om høsten for å oppnå høgere slaktevekt og bedre slaktekvalitet. I Norge er det imidlertid liten tradisjon for å tilsette mikroorganismer til drøvtyggerfôr. Det skyldes i hovedsak temperaturkravene ved bruk av preparatene, da temperaturen ved pelletering av fôr er nær eller over 80oC, og nesten alt fullfôr i Norge pelleteres. Preparatet kunne ha relevans i spesialfôr ved produksjon av grill-lam, som fôres intensivt med melkerstatning og kraftfôr og slaktes tidlig på sommeren, men dette er et så lite marked at industrien ikke ser produksjonen hensiktmessig. Godkjenning av Levucell i fôr til lam vil derfor ikke ha nevneverdig betydning for fôrindustrien og dermed heller ikke for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
08.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 200-202
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1293
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro