Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/758 av 7. mai 2021 om statusen til visse produkt som fôrtilsetjingsstoff innanfor verkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbaketrekking frå marknaden av visse fôrtilsetjingsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/758 of 7 May 2021 on the status of certain products as feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council and on the withdrawal from the market of certain feed additives

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Da det kom nytt regelverk om tilsetningsstoffer i fôrvarer i 2003 fikk produsenter av tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) mulighet til å søke tilsetningsstoffene regodkjent etter nytt regelverk. Tilsetningsstoffer som ikke er blitt søkt regodkjent blir nå trukket fra markedet. Dette hindrer dem ikke å bli søkt godkjent på et senere tidspunkt. Disse tilsetningsstoffene er omtalt i vedlegg I i denne rettsakten.

Vedlegg I,

Kapittel I.A gjelder tilsetningsstoffer som var godkjent uten tidsbegrensning.

Del 1 gir en oversikt over tilsetningsstoffer som var godkjent for alle dyr, men som ikke er søkt regodkjent. Dette gjelder noen teknologiske tilsetningsstoffer, vitaminer, ensileringsmidler og fargestoffer. Den største gruppen er botaniske aromastoffer (55 stoffer).

Del 2 gir en oversikt over tilsetningsstoffer som var godkjent for enkelte dyreslag, men som ikke er søkt regodkjent, eller tilsetningsstoffer som var godkjent for alle dyr og bare er regodkjent for enkelte dyreslag.

Kapittel I.B gjelder tilsetningsstoffer som var godkjent med tidsbegrensning.

Dette gjelder koksidiostatikaene robenidine hydrochloride 66 g/kg og maduramicin ammonium alpha 1 g/100 g.

Kapittel I.C gjelder et tilsetningsstoff hvor omsetter av dette stoffe ikke har meldt seg i henhold til artikkel 10(1)a i forordning 1831/2003

Dette gjelder aminosyren L-lysine phosphate produsert ved hjelp av Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470.

For tilsetningsstoffene i kapittel I.A og I.C er det gitt en overgangsperiode på 12 måneder hvor eksisterende lager av tilsetningsstoffene kan omsettes, 15 måneder for premikser som inneholder disse tilsetningsstoffene, og 24 måneder for fôrblandinger som inneholder disse tilsetningsstoffene eller premikser med disse tilsetningsstoffene.

For noen spesielle tilsetningsstoffer i kapittel I.A er det gitt en overgangsperiode for omsetning på 7 år. Dette gjelder natriumsitrat, kaliumsitrat, sorbitol, mannitol og kalsiumhydroksid. Dette er stoffer som både har vært definert som tilsetningsstoffer og som fôrmidler, men som etter en gjennomgang etter prinsippene beskrevet i kommisjonsanbefaling 2011/25/EC er konkludert med at de er tilsetningsstoffer.

--

I denne rettsakten er det gjort en jobb med å klargjøre statusen for produkter det har vært tvil om er tilsetningsstoffer eller fôrmidler. Hvert enkelt produkt er vurdert ut fra prinsippene beskrevet i kommisjonsanbefaling 2011/25/EC. Disse produktene er omtalt i vedlegg II og III i denne rettsaken.

Vedlegg II
Gir en oversikt over produkter som tidligere ble regnet som tilsetningsstoffer, men som nå har fått endret status til fôrmidler. Listen inneholder 17 produkter som for det meste er mineraler. De fleste av disse er allerede listet som mineralfôrmidler i fôrmiddelkatalogen. Disse produktene kan merkes som tilsetningsstoffer i en overgangsperiode på 3 år, og omsettes med denne merkingen til lageret går tomt. Det samme gjelder fôrmidler og fôrblandinger som inneholder disse produktene.

Vedlegg III
Gir en oversikt over produkter som tidligere er blitt definert som fôrmidler, men som nå har fått endret status til tilsetningsstoffer. Dette gjelder stoffene xylitol, ammoniumlaktat og ammoniumasetat. Status for disse stoffene endres siden de er svært lik andre stoffer som har status som tilsetningsstoff. Xylitol har like karakteristika som tilsetningsstoffenene mannitol og sorbitol. Når det gjelder ammoniumlaktat og ammoniumasetat er disse stoffene svært like tilsetningsstoffene ammoniumpropionate og ammoniumformat. Xylitol, ammoniumlaktat og ammoniumasetat kan omsettes i en overgangsperiode på 7 år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet vurderer at det er positivt at denne prosessen avsluttes og at tilsetningsstoffer som ikke er søkt regodkjent nå trekkes fra markedet. For de stoffene som har endret status fra fôrmiddel til tilsetningsstoff er det gitt en generøs overgangsordning på 7 år som vil gjøre det mulig å søke disse godkjent som tilsetningsstoff. Det er også positivt at status for produkter det er i tvil om er tilsetningsstoffer eller fôrmidler klargjøres. Produkter på markedet med uklar staus gir tvil om hvordan de skal merkes og kontrolleres.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2021
Anvendelsesdato i EU
30.05.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0758
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro