Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/11/EU av 20. desember 2013 som korrigerer vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU som etablerer et felles format for innsendelse av informasjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål

Commission Implementing Decision of 20 December 2013 correcting Annex II to Implementing Decision 2012/707/EU establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.06.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Dette vedtaket er en korreksjon av et tidligere vedtak - 2012/707/EU - om et felles format for innsending av informasjon til Kommisjonen om implementering av direktiv 2010/63/EU (forsøksdyrdirektivet). Formatet skal sikre at Kommisjonen får inn data som er sammenlignbare landene imellom. Vedtaket gjelder forsøksdyrdirektivets artikkel 54 "Reporting". Korreksjonen gjelder vedlegget til vedtaket, der det har oppstått noen feil i skjemaoppsettet. Feilene er rettet, og det er gjort noen mindre layout-messige endringer.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser da endringene er små og kun av teknisk og layoutmessig art.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten implementeres i norsk rett ved at korreksjonene blir utført i instruks for forsøksdyrforvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det er, til selve basisrettsakten, parlaments- og rådsdirektiv nr. 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål, tatt forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke ihht. EØS-avtalens artikkel 103

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2013
Anvendelsesdato i EU
04.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av basisdirektivet 2010/63/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro