Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/264/EF av 25. april 2007 om endring av vedtak 2007/30/EF som angår overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria

Commission Decision 2007/264/EC of 25 April 2007 amending Decision 2007/30/EC as regards transitional measures for certain milk products obtained in Bulgaria

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania gikk inn i fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed har mulighet for markedsadgang til EF-området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelsen, har det i begge land blitt innført og produsert varer som ikke er konforme med bl.a. forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for animalske produkter.

Bulgaria har anmodet Kommisjonen om å få eksportere visse meieriprodukter som er produsert i virksomheter i Bulgaria til tredjeland. Kommisjonen har besluttet at dette er akseptabelt, dersom man innehenter mottakerlandenes aksept og er i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002. Vedtaket gjelder fram til 31.desember 2007. Kommisjonsvedtak 2007/30/EF må endres tilsvarende.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og askeptabel

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering på ESA-form 1

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2007
Anvendelsesdato i EU
21.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 181-181
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0264
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro