Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/982 av 17. juni 2021 om fornyet godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 122001 som tilsetjingsstoff i fôr til svin og fjørfe (innehavar av godkjenninga: Roal Oy), og om oppheving av forordning (EU) nr. 277/2010 og (EU) nr. 891/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/982 of 17 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei CBS 122001 as a feed additive for pigs and poultry (holder of the authorisation: Roal Oy), and repealing Regulations (EU) No 277/2010, (EU) No 891/2010 and Implementing Regulation (EU) No 886/2011

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 122001) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Det er foreslått godkjent for fjørfe og svin. Søker har vist at preparatet som er på markedet samsvarer med det godkjente preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har effekt over foreslåtte minsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0982
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro