Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om godkjenning av teknisk rent L-lysin-monohydroklorid og flytende L-lysinbase framstilt av Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/669 of 23 April 2021 concerning the authorisation of technically pure L-lysine monohydrochloride and liquid L-lysine base produced by Corynebacterium casei KCCM 80190 or Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 or Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-lysin monohydroklorid og konsentrert flytende L-lysin (base) produsert ved hjelp av genmdifiserte stammer av Corynebacterium casei (KCCM 80190) eller Corynebacterium glutamicum (KCCM 80216) eller Corynebacterium glutamicum (KCTC 12307BP). Aminosyrene er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er ikke detektert rester av mikroorganismene eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffene. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffene en effektive aminosyrekilder og ernæringsverdien avhenger av dyreslag, livsstadier, fysiologisk tilstand, miljøforhold og bakgrunn nivå av aminosyrer i dietten. Ved tilsetning i fôr til drøvtyggere bør det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0669
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro