Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29. september 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning for ti år av et koksidiostatikum i fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

Red. anm.: Forordningen ble opprinnelig innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Den ble (feilaktig) opphevet av forordning (EU) 2017/1145 (EU) og tatt ut av EØS-avtalen samme år. Feilen ble korrigert av forordning (EU) 2018/353, som sammen med den opprinnelige forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 6.7.2018.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir varig godkjenning av enzymet 3-fytase som produseres av en gjær, Hansenula polymorfa (DSM 15087) , handelsnavn Phytase SP 1002. Bruksområdet er smågris, slaktegris, purke, slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns. Den enzymproduserende stammen er genmodifisert. EFSA har vurdert saken (FEEDAP og GMO panel) og anbefalt godkjenning. Fermenteringsprodukter produsert ved hjelp av GMO er inntil EU får revidert sitt regelverk unntatt godkjenning.

Enzymet endo-1,4-beta-xylanase som produseres av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) er tidligere gitt midlertidig godkjenning for smågris (For.1411/1999,nr.33). Denne endres nå til permanent godkjenning.

Semduramicin Na (AVIAX 5%) som er et koksidiostatikum, er tidligere gitt midlertidig godkjenning til slaktekylling (For.1041/2002) fram til 1.6.2006. Etter fornyet vurdering gis det nå godkjenning for samme bruksområde for 10 år. Godkjenningen er gitt til firma Phibro Animal Health,s.a.

25-hydrocholekalsiferol som tilhører gruppen ”Vitaminer, provitaminer og kjemisk entydig beskrevne stoffer med tilsvarende virkning” ble søkt godkjent til slaktekylling, verpehøns og kalkun. Stoffet er gitt varig godkjenning på visse vilkår for nevnte bruksområder.

Alle de fire produktene ble søkt godkjent iht. dir. 70/524, og godkjenningen er gitt iht. For.1831/2003,art.25 som omhandler overgangsordninger.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Norge har nasjonalt unntak for koksidiostatika.

Fermenteringsproduktet oppfyller gjeldende krav i Forskrift om fôrvarer.

MERK: Rettsakten ble opphevet i EU ved en feil i 2017, og ble i forlengelsen fjernet fra EØS-avtalen. Den er nå vedtatt på nytt i EU, og er derfor tatt inn i EØS-avtalen igjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har unntak i EØS-avtalen når det gjelder koksidiostatika. Semduramicin-Na (AVIAX 5%) er ikke godkjent i Norge.

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bransjen er informert.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.09.2006
Anvendelsesdato i EU
20.10.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 74-80
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1443
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro