Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fôrtilsetningsstoff til smågriser (avvendte) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)

Commission Regulation (EU) No 170/2011 of 23 February 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for piglets (weaned) and amending Regulation (EC) No 1200/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk i smågrisfôr. Preparatet var godkjent til bruk i smågrisfôr etter forordning (EF) nr. 1200/2005 og til storfe i kjøttproduksjon etter forordning (EF) nr. 492/2006, men da i følge direktiv 70/524/EØF, det "gamle" fôrtilsetningsstoff-regelverket, siden de var "eksisterende produkter" da det nye regelverket trådte i kraft. Preparatet er senere godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det "nye" fôrtilsetningsstoff-regelverket til bruk i fôr til avlspurker, melkekuer og hester.

Preparatet søkes nå regodkjent etter gjeldende regler til bruk i smågrisfôr. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1710. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og det er funnet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Videre viser vurderingen at det har potensiale til å forbedre produksjonsegenskapene hos smågris etter avvenning. Preparatet skal brukes i fôr til smågris opp til 35 kg levendevekt, og det er satt grense for minste tillatte innhold på 3x109 KDE (kolonidannende enheter)/kg fôr.

Siden preparatet er godkjent tidligere, er det gitt en overgangsordning, slik at eksisterende lagervare med merking etter tidligere regelverk, kan brukes opp. Godkjenningen av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 har varighet til 21. mars 2021, og den er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden preparatet har vært godkjent i lang tid, vil endringen heller ikke få praktiske konsekvenser for fôrindustrien, bortsett fra at det fortsatt kan brukes i smågrisfôr 10 år til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestilllings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2011
Anvendelsesdato i EU
12.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 94-96
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0170
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro