Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/969 av 16. juni 2021 om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/969 of 16 June 2021 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli CGMCC 13325 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-treonin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av E. coli (CGMCC 13315) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er ikke detektert rester av mikroorganismene eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv ved tilsetning i fôr til drøvtyggere bør det beskyttes mot degradering i tarmen. Ved tilsetning til drikkevann må den totale aminosyre tilførselen til dyret, både via fôr og drikkevann, vurderes for å unngå ubalansert aminosyretilførsel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.06.2021
Anvendelsesdato i EU
07.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0969
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro