Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 som gjennomfører rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til sertifikater ved omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse, og fastsetter liste over vektorarter

Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser som er nødvendig for gjennomføring av Rådsdirektiv 2008/88/EF (fiskehelsedirektivet) sine bestemmelser om vektorarter, omsetning og import av akvakulturdyr til utsett, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter som skal til konsum, samt krav om sertifikater.

Liste over vektorarter:

I fiskehelsedirektivet er det stilt dyrehelsemessige krav ved omsetning og import av vektorarter, men det har til nå ikke eksistert noen liste over definerte vektorarter. Rettsaktens Annex I gir liste over vektorarter og under hvilke betingelser de skal betraktes som vektorart.

Omsetning av akvariedyr til/fra lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr:

Rettakten stiller ytterligere krav til melding i Traces. Forsendelser av akvariedyr av mottakelige arter som skal til lukkede anlegg skal også varsles i Taces når forsendelse går til en annen medlemsstat som har områder som er i kategori I, II eller IV. Med lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr menes zoobutikker, hagesenter, hagedammer, kommersielle akvarier eller grossister som holder akvariedyr, og hvor avløpsvannet enten går til kommunalt avløpsnett eller desinfiseres.

Akvakriedyr fra lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr kan ikke settes ut i naturen, ei heller omsettes til åpne anlegg for akvariedyr eller andre akvakulturanlegg uten tillatelse fra offentlig myndighet.

Omsetning av akvakulturdyr til utsett og omsetning av akvakulturdyr og produkter til konsum:

Rettakten gjentar fiskehelsedirektivets bestemmelser om når det er krav om dyrehelsesertifikat ved omsetning. Sertifikatene er endret slik at de er i samsvar med de prinsipper som er gitt i fiskehelsedirektivet for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer som står på liste over ikke-eksotiske sykdommer (vår liste 2).

Nye sertifikater som skal benyttes ved omsetning av akvakulturdyr til akvakulturanlegg, inkludert gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne anlegg for akvariedyr, og til kultiveringsutsett, er gitt i rettsaktens Annex II Part A.

Nye sertifikater som skal benyttes ved omsetning av akvakulturdyr og produkter som skal til videre tilvirkning, rensesentraler og lignende virksomheter før konsum, er gitt i rettsaktens Annex II Part B.

Import - Liste over områder i tredjestat:

I fiskehelsedirektivet er det stilt krav om at import av akvakulturdyr og produkter kun kan skje fra tredjestat eller område i tredjestat som står oppført på liste. I rettsaktens Annex III er det gitt liste over hvorfra det er tillatt å importere akvakulturdyr til akvakulturanlegg, inkludert gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske og åpne anlegg for akvariedyr, og til kultiveringsutsett. Listen gjelder også ved import av mottakelige arter av akvariefisk til lukkede anlegg for akvariedyr.

Fisk av ikke-mottakelige arter, bløtdyr og krepsdyr som importeres til lukkede anlegg for akvariedyr, tillates fra land som er medlem av OIE.

Dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestat av akvakulturdyr til utsett:

Nærmere krav som må være oppfylt for import av akvakulturdyr til oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne anlegg for akvariedyr, fremgår av sertifikatet i rettsaktens Annex IV Part A. Ved import av mottakelige arter og vektorarter av fisk, krepsdyr og bløtdyr skal myndighetene i avsenderlandet signere på at forsendelsen kommer fra et område som er fritt for sykdom som står på liste over eksotiske sykdommer. Tilsvarende gjelder også i forhold til ikke-eksotisk sykdom når forsendelsen skal til et område som er i kategori I, II eller IV for relevant sykdom. Det stilles også krav til forsendelser som skal til områder som har tilleggsgarantier for SVC, BKD, IPN eller Gyrodacylus salaris. Vektorarter og ville akvariske dyr av mottakelige arter kan likevel tas inn dersom de gjennomgår karantene.

I prinsippet gjelder de samme krav ved import fra tredjestat som ved omsetning innen EU/EØS, men det må i tillegg attesteres på fristatus for sykdom som står på liste over eksotiske sykdommer. Sertifikatet er endret slik at det er i samsvar med de prinsipper som er gitt i fiskehelsedirektivet for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer (vår liste 2).

Dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestat av akvariedyr til lukkede anlegg for akvariedyr:

Nærmere krav som må være oppfylt for import av akvariedyr til lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, fremgår av sertifikatet i rettsaktens Annex IV Part B. For mottakelige arter stilles samme krav som ved import til åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, men det er ikke stilt særskilte krav til vektorarter.

Dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestat av akvakulturdyr og produkter til konsum:

Nærmere krav som må være oppfylt for import av akvakulturdyr og produkter av slike til konsum fremkommer av felles folkehelse- og dyrehelsesertifikat fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005. Denne er siste endret ved forordning (EF) nr. 1250/2008 hvor det er gitt nye sertifikater.

Krav til transport ved import av akvakulturdyr:

Rettsakten stiller også krav til transportvann og gjennomføring av transport ved import av akvakulturdyr fra tredjestat. Transportvann skal ikke skiftes ut på en måte som gjør at helsestatusen til dyrene som transporteres settes i fare. I Annex IV Part D gis et tillegg til sertifikatene som skal fylles ut av brønnbåtskipper ved sjøtransport av levende akvakulturdyr i forbindelse med import.

Akvakulturdyr som importeres kan ikke settes ut i naturen uten tillatelse fra offentlig myndighet på mottaksstedet.

Transitt:

Det stilles tilsvarende krav ved transitt av levende akvakulturdyr, rogn av fisk og usløyd fisk gjennom EU/EØS-området til en tredjestat som ved import. Ved transitt av levende akvakulturdyr, rogn av fisk og usløyd fisk som skal til konsum, skal forsendelsen følges av sertifikat som fastsatt i rettsaktens Annex IV Part C.

Overgangsbestemmelser:

Det er gitt overgangsbestemmelser som innbærer at:

• Krav om varsling i Traces ved omsetning av akvariedyr av mottakelige arter til lukkede anlegg for akvariedyr trer i kraft 30. juni 2009.
• Frem til 30. juni 2009 kan også de gamle sertifikatene som var gitt som vedlegg til omsetningsforskriften (opphevet 1. august 2008), benyttes. Disse finnes tilgjengelig i Traces og på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetnings- og sykdomsforskriften.
• Det er gitt utsatt ikrafttredelse til 31. desember 2010 for krav om fristatus for EUS ved import av akvariedyr til lukkede anlegg for akvariedyr

Merknader
Rettsakten medfører behov for regelverksendring. Mattilsynet vil foreslå at forordningen gjennomføres med en egen henvisningsforskrift, forskrift om omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, med sertifikater og liste over vektorarter. Siden forordningen gjelder bestemmelser om omsetning, import og transport, bør det i omsetnings- og sykdomsforskriften og transportforskriften henvises til denne henvisningsforskriften.

De nye sertifikatene er endret slik at de er tilpasset de nye prinsippene for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer som allerede er gitt og gjennomført med fiskehelsedirektivet. Sammenlignet med tidligere sertifikater vil ikke de nye i sertifikatene medføre vesentlige konsekvenser verken for næringen eller offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

I en tidlig fase ble utkast til rettsakt forelagt næringen i Norge ved FHL. Kommentarer og innspill fra Norge har i stor grad blitt tatt hensyn til. Et tidligere utkast til rettsakt ble også sendt på tidlig høring sammen med forskriftsforslag som gjennomførte fiskehelsedirektivet, med høringsfrist 18. april 2008. Det var da ingen kommentarer til utkastet.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

EØS-notatet har vært klarert av spesialutvalget på skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 32-66
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.01.2011
Anvendes fra i Norge
18.01.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1251
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro