Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/2171 av 7. desember 2021 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til vekten av frøpartier og prøver av Avena nuda

Commission Implementing Directive (EU) 2021/2171 of 7 December 2021 amending Council Directive 66/402/EEC with regard to the seed lot and sample weights of Avena nuda

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet feil gjort i direktiv (EU) 2021/415 der Avena nuda (naken havre) hadde falt ut i oppramsingen av kornarter med samme maksimale partistørrelse og minimum prøvestørrelse til analyse. Feilen resulterer i at det i EU ikke er krav til maksimal partistørrelse og minimum prøvestørrelse på såvarer av Avena nuda.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2021
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2022
Anvendelsesdato i EU
01.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L2171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro