Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1849 av 21. oktober 2021 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om nødvendig dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsstater

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1849 of 21 October 2021 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 15.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer tysk, maltesisk og spansk språkversjon av forordning (EU) 2020/464. Andre språkversjoner er ikke endret. Det er behov for endring i nevnte språkversjoner siden de feilaktig viste til dato for ikrafttredelse istedenfor dato for virkning av det nye økologiregelverket som er 1.1.2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen konsekvenser for Norge og det er ikke nødvendig å gjøre endringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1849 medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer språkversjoner av forordning (EU) 2020/464. Språkversjonene påvirker imidlertid ikke det materielle innholdet i denne forordningen. Gjennomføring av rettsakten medfører derfor ikke behov for endringer i norsk rett..

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2021
Anvendelsesdato i EU
11.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet