Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1938 av 9. november 2021 om fastsettelse av modellen for identifikasjonsdokument for ikke-kommersiell forflytting av burfugl til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat og oppheving av vedtak 2007/25/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1938 of 9 November 2021 establishing the model identification document for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country and repealing Decision 2007/25/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter id-dokument eller helsesertifikat som skal ledsage burfugl ved ikke-kommersiell forflytning til EØS fra tredjeland. Den opphever og erstatter beslutning 2007/25/EF.

Rettsakten har hjemmel i forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr. I henhold til denne forordningens vedlegg I del B omfattes fugler holdt som kjæledyr (burfugl) av disse bestemmelsene. Forordningen åpner for at det kan lages egne bestemmelser om ikke-kommersiell forflytning av burfugl for å beskytte dyre- og folkehelsen. Disse bestemmelsene er gitt i forordning (EU) 2021/1933. Artikkel 14 i forordning (EU) nr. 576/2013 sier at slike forsendelser skal ledsages av et id-dokument/helsesertifikat og en egenerklæring. Artikkel 30 i forordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette modeller for slike dokumenter.

Innholdet i id-dokumentet/helsesertifikatet og egenerklæringen gitt i rettsakten avspeiler vilkårene for ikke-kommersiell forflytning av burfugl til EØS fra tredjeland, som er gitt i forordning (EU) 2021/1933. Helsesertifikatet skal undertegnes av en offentlig eller autorisert veterinær.

En overgangsperiode sikrer at helsesertifikater fastsatt i beslutning 2007/25/EF kan benyttes fram til 31. mars 2022, på vilkår av at de er utstedt seinest 15. mars 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland og vil kreve en endring av denne.

Rettsakten er knyttet til del VI av dyrehelseforordningen som omhandler ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Denne delen trer i kraft 21. april 2026. Det forventes at Kommisjonen vil utarbeide utfyllende rettsakter på dette området innen denne dato. Det vil da vurderes om denne rettsakten og eventuelle utfyllende rettsakter om import fra tredjeland skal gjennomføres i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Den største endringen innebærer at antall burfugl ved ikke-kommersiell import fra tredjeland økes fra 3 til 5 individer. Dette kan anses som en lettelse for privatpersoner som ønsker å importere burfugl ikke-kommersielt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det anses som positivt at bestemmelsene om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland videreføres med tanke på behov for beskyttelse mot innførsel av fugleinfluensa med slike forsendelser. Utvidelsen fra 3 til 5 individer i definisjonen av ikke-kommersiell import vurderes som uproblematisk og vil ikke utgjøre noen helserisiko.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Den er sendt det Europeiske Råd og Europaparlamentet for vurdering.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet