Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1674 av 19. juni 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2021/630 med hensyn til inkludering av visse pålegg og preparater for å lage drikker som inneholder kakao, visse tilberedte matvarer laget av korn eller kornprodukter, visse tilberedte matvarer laget av ris og annet korn, visse typer potetgull og snacks, og visse sauser og tilbehør i listen over sammensatte produkter som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner og om endring av vedlegg I og III til delegert forordning (EU) 2019/2122

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1674 of 19 June 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards the inclusion of certain spreads and preparations for making beverages containing cocoa, certain prepared foods obtained from cereals or cereal products, certain prepared foods obtained from rice and other cereals, certain chips and crisps, and certain sauces and condiments in the list of composite products exempted from official controls at border control posts and amending Annexes I and III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.9.2023

Tidligere
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.6.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2023)

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/630, gir utdypende regler for hvilke sammensatte produkter som ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved innførsel til EU/EØS fra en stat utenfor EU/EØS. Videre inneholder den regler for gjennomføring av kontrollen på slike sammensatte produkter ute på markedet, basert på en risikovurdering.

Forordning (EU) 2023/… endrer opplistingen av hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll ved en grensekontrollstasjon når produktet importeres til EØS-området.

Det er gjort en ny vurdering av flere produkter, der kommisjonen nå vurderer at risikoen knyttet til disse produktene er så lav av det ikke er nødvendig med en grensekontroll av dem og at de kan føres opp på unntakslisten i forordning (EU) 2021/630. Produktene det gjelder er hyllestabile produkter som (posisjonene og varenumrene):

- sjokoladepålegg og preparater inneholdende kakao for tilberedning drikkevarer (1806 90 60 og 1806 90 70, norske varenummer: 18.06.9091, 18.06.9092),

- næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter/ris (1904 10, 1904 20, 1904 90, norske varenummer: 19.04.10, 19.04.20, 19.04.90),

- brød, kaker, kjeks og annet bakverk, med vekt på pommes frites og potetgull (1905 90, norske varenummer: 19.05.90),

- andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, med vekt på miso/suppekraft basert på fisk (2005 20 20, norske varenummer: 20.05.2020),

- sauser og preparater for tillaging av sauser, med vekt på suppekraft basert på fisk (2103, norske varenummer: 21.03).

Utvidelsen av dette unntaket vil også ha virkning på hvilke produkter i reisendes bagasje som skal underkastes grensekontroll ved innførsel til EØS-området, som er regulert av forordning (EU) 2019/2122. Dette medfører at vedlegg III til 2019/2122 også må oppdateres, for å sikre at disse nye unntatte produktene tas ut av listen over produkter som skal til grensekontroll ved innførsel til EØS-området. Disse sammensatte produkter er vurdert til å ha en lav risiko knyttet til seg, og kan derfor unntas fra grensekontroll. Det bemerkes at disse produktene fortsatt skal følges av de nødvendige dokumentene for disse produktene for å vise samsvar med regelverket for sammensatte produkter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av den norske forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/630 i norsk rett, forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Forordning (EU) 2019/2122 er ikke tatt inn i norsk rett per tid, og denne endringen vil tas med når rettsakten tas inn i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen, ettersom flere produkter unntas og trenger dermed ikke å måtte gjennomgå en grensekontroll ved import.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten justerer hvilke sammensatte produkter som har så lav risiko knyttet til seg at de ikke trenger å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til EØS.

Disse sammensatte produktene skal fortsatt følges av de nødvendige dokumentene som kreves for disse produktene, og disse papirene skal følge forsendelsen frem til mottakeren for å kunne fremvises for kontroll hvis man ønsker å gjennomføre en kontroll av produktet på markedet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.06.2023
Anvendelsesdato i EU
21.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet