Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Aveve NV

Commission Regulation (EC) No 1091/2009 of 13 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Aveve NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjnsnr. 4a9. Godkjenningen er gitt til firmaet Aveve NV, og den har varighet til 4.12.2019.

EFSA har vurdert enzympreparatet og finner det trygt både for dyrehelse, folkehelse og miljøet. De bekrefter at preparatet virker gunstig på tilveksten hos slaktekylling ved å bedre fordøyeligheten av fôr i tarmen. Enzympreparatet anbefales brukt i fôr som er rikt på betaglukaner, f eks fôrblandinger som inneholder mer enn 30% bygg, hvete, rug eller triticale. Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering anbefales det å bruke vernebriller og -hansker og støvmaske.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den sendes på høring sammen med tilsvarende rettsakter på tilsetningsstoffområdet og med høringsfrist 6 uker. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, da det allerde finnes mange enzympreparater med samme formål i markedet. Fôrindustrien får enda et enzympreparat til bruk i kyllingfôr tilgjengelig, og de vil vurdere bruken av dette ut fra praktiske og økonomiske forhold i egen virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2009
Anvendelsesdato i EU
04.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 36-37
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2010
Anvendes fra i Norge
07.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro