Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter

Tittel

(Utkast)) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 28. mars 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til kodene i den kombinerte nomenklartur og det harmoniserte system og importbetingelser for visse sammensatte produkter, endring av delegert forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse prøver og kjæledyr unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner, og endring av delegert forordning (EU) 2021/630 med hensyn til kravene til samensatte produkter som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner

(Draft) Comission Delegated Regulation (EU) .../... of 28 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards Combined Nomenclature and Harmonised System codes and import conditions of certain composite products, amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain samples and pet birds exempted from official controls at border control posts and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards requirements for composite products exempted from official controls at border control posts

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår kravene vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på sikre, at de opfylder gældende krav eller krav, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed.

(2) Ud over kravet om, at animalske produkter til konsum indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på de relevante lister, henvises der i artikel 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2019/625 til specifikke koder i den kombinerede nomenklatur ("KN-koder") og koder i det harmoniserede system ("HS-koder"), der skal være fastsat for de pågældende produkter.

(3) Indtil den 31. december 2020 var import af vitamin D3 fra lanolin af fåreuld med HS-koderne under pos. 2936 i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 tilladt på grundlag af overgangsforanstaltningerne i Kommissionens forordning (EU) 2017/185. Unionen er stærkt afhængig af importen af dette produkt. På grund af den robuste proces, hvorved vitamin D3 udvindes af lanolin, er der ingen folkesundhedsmæssige betænkeligheder forbundet med importen af dette produkt. Import af vitamin D3 fra lanolin bør derfor igen tillades, og den relevante position indsættes i artikel 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(4) Kapsler af hærdet gelatine eller uhærdet gelatine fremstilles af gelatine ved hjælp af intensiveret opvarmning. Sådan gelatine bør derfor opfylde importbetingelserne for gelatine, f.eks. kravet om, at disse produkter skal have oprindelse i tredjelande eller regioner heri, der er godkendt til eksport af disse produkter til Unionen, og de garantier, der skal gives vedrørende fremstilling af råvarer, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2019/625. Da risikoen for folkesundheden i forbindelse med virksomheder, der fremstiller en sådan gelatine, er ubetydelig, bør gelatinekapsler imidlertid undtages fra kravene vedrørende indførsel til Unionen for så vidt angår virksomheder og certificering, undtagen, for så vidt angår certificering, når den er fremstillet af knogler fra drøvtyggere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001.

(5) I artikel 3, 5, 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2019/625 er der fastsat importkrav til sendinger af varer med visse KN-koder eller HS-koder i del II i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. De gældende koder bør præciseres for at undgå enhver tvetydighed med hensyn til, hvilke koder der gælder for disse varer. Manglende koder bør tilføjes, og koder, der ikke er relevante eller er overflødige, bør fjernes.

(6) "Bee pollen flour" med KN-kode ex1212 99 95 kan udgøre en risiko for folkesundheden i forbindelse med forekomst af restkoncentrationer af miljøforurenende stoffer i lighed med andre biavlsprodukter. Der bør gælde samme krav for indførsel til Unionen for "bee pollen flour" som for andre biavlsprodukter.

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1756 ændres artikel 18 i forordning (EU) 2017/625, således at den i artikel 18, stk. 7, litra g), i forordning (EU) 2017/625 fastsatte mulighed for at fravige kravet om klassificering af produktions- og genudlægningsområder udvides til at omfatte alle ikke-filtrerende pighuder og ikke kun søpølser. Artikel 8, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2019/625, som fastsætter betingelserne for denne undtagelse, bør derfor ændres.

(8) I henhold til artikel 12, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2019/625 skal sammensatte produkter omhandlet i artikel 12, stk. 1, i nævnte forordning, som det ikke er nødvendigt at transportere eller opbevare under kontrollerede temperaturforhold, og som indeholder forarbejdede animalske produkter, bortset fra forarbejdet kød, for hvilke der er fastsat krav i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, have oprindelse i tredjelande eller regioner heri, der på grundlag af Unionens dyre- og folkesundhedsmæssige krav er godkendt til eksport til Unionen af kødprodukter, mejeriprodukter, colostrumbaserede produkter, fiskevarer eller ægprodukter, og som er listeopført for mindst ét af disse animalske produkter i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(9) I betragtning af dyresundhedsrisiciene i forbindelse med colostrumbaserede produkter og manglen på effektive behandlinger til at mindske dem bør langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder colostrumbaserede produkter, have oprindelse i lande, der er godkendt til eksport af colostrumbaserede produkter til Unionen. Langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder colostrumbaserede produkter, bør heller ikke længere være omfattet af muligheden for at blive ledsaget af en privat erklæring i stedet for et officielt certifikat.

(10) Gelatine, kollagen og visse højt forarbejdede produkter kan importeres, uden at der forelægges en plan for overvågning af restkoncentrationer, og det bør derfor ikke være nødvendigt, at lande er opført i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU for at få tilladelse til at eksportere disse produkter til Unionen eller til at anvende disse produkter som ingredienser i sammensatte produkter til eksport til Unionen, selv om listeopførelse i henhold til artikel 18, 19 eller 22 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 fortsat er obligatorisk. Desuden bør visse tredjelande kunne eksportere langtidsholdbare sammensatte produkter til Unionen, som ikke indeholder colostrumbaserede produkter eller forarbejdet kød, ved at anvende forarbejdede animalske produkter, der hidrører fra enten en medlemsstat eller et tredjeland, der er opført på listen i bilaget til afgørelse 2011/163/EU for den relevante art/vare, som de pågældende forarbejdede produkter er fremstillet af.

(11) Langtidsholdbare sammensatte produkter, hvor de eneste animalske produkter i det endelige sammensatte produkt er vitamin D3, fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer eller fødevarearomaer, udgør en ubetydelig risiko på grund af fremstillingsprocessen. Disse produkter bør derfor undtages fra listen over lande og fra kravene om privat erklæring.

(12) Ved artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2019/625 er der fastsat krav vedrørende udstedelse af certifikater ved indførsel til Unionen af visse dyr og varer til konsum. Certifikatkravene i tilfælde af indførsel fra et tredjeland af disse dyr og varer, der begge kommer fra et andet tredjeland, og i tilfælde af transit bør præciseres.

(13) I henhold til artikel 14, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/625 skal sendinger af visse sammensatte produkter ledsages af en privat erklæring. Den nuværende ordlyd bør præciseres for så vidt angår de sammensatte produkter, som denne bestemmelse finder anvendelse på.

(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021, hvilket medfører ophævelse af flere af de retsakter, der er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2019/625. Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør disse henvisninger ajourføres.

(15) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122 fastsættes der visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

(16) Artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/2122 indeholder bestemmelser om forskellige dokumenter, der skal ledsage visse prøver, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Det bør præciseres, hvilke dokumenter der skal ledsage prøver af animalsk oprindelse, i overensstemmelse med de regler, der gælder for deres indførsel til Unionen. Det bør navnlig præciseres, at certifikater, der ledsager prøver, som minimum skal indeholde den relevante dyresundhedserklæring. Det bør endvidere præciseres, fra hvilke tredjelande sådanne prøver kan indføres til Unionen.

(17) I henhold til artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2019/2122 er små sendinger af visse varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, hvilke kategorier af varer der er undtaget. Desuden bør den terminologi, der anvendes til at henvise til nogle af disse varer i bilag I og III til delegeret forordning (EU) 2019/2122, bringes i overensstemmelse med terminologien i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013.

(18) I henhold til artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2019/2122 er fugle holdt som selskabsdyr, der føres ind i Unionen under en ikke-kommerciel flytning i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/25/EF, undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Beslutning 2007/25/EF er imidlertid blevet erstattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1933 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1938 og ophævet ved sidstnævnte. Henvisningerne til nævnte beslutning i delegeret forordning (EU) 2019/2122 bør derfor ajourføres.

(19) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 er visse kategorier af dyr og varer undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at udelukke langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder colostrumbaserede produkter eller andet forarbejdet kød end gelatine, kollagen eller højt forarbejdede produkter som omhandlet i afsnit XVI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, fra de produkter, der skal undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolstedet i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/630.

(20) Langtidsholdbare sammensatte produkter, hvor alle animalske produkter i det endelige sammensatte produkt er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008, eller den pågældende dyredel kun er vitamin D3, udgør en ubetydelig risiko. De bør derfor undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolposter

(21) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende mejeriprodukter og ægprodukter, der indgår i sammensatte produkter, som er fastsat i artikel 163, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692, blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1703. Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt, at der i delegeret forordning (EU) 2021/630 henvises til de nye retlige krav til mejeriprodukter og ægprodukter, der indgår i sammensatte produkter.

(22) Eftersom ændringerne af delegeret forordning (EU) 2019/625, (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 er indbyrdes forbundne, for så vidt som de vedrører tilpasningen af importbetingelserne for langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder colostrumbaserede produkter, og eftersom de øvrige ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2122 kun vedrører mindre ajourføringer af henvisninger, bør disse ændringer foretages i én enkelt retsakt.

(23) Delegeret forordning (EU) 2019/625, (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet