Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1403 av 16. august 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

Commission Regulation (EU) 2022/1403 of 16 August 2022 correcting certain language versions of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer den bulgarske, tsjekkiske, tyske og irske språkversjonene av vedlegg IV av TSE-forordningen nr. 999/2001.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen konsekvenser for norske forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.08.2022
Anvendelsesdato i EU
06.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet