Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 av 5. december 2011 om godkjenning av Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773) , Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) Lactococcus lactis (DSM 11037) Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) and Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av elleve mikroorganismepreparater som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter. Det er ni Lactobacillus-stammer og to Pediococcus-stammer, og ingen av dem er genmodifiserte. Alle er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Mikroorgaminemepreparatene har hvert sitt identifikasjonsnr., og de er tildelt nummer etter det nye nummereringsystemet for fôrtilsetningsstoffer. F eks. har Lactobacillus buchneri (DSM 16774) nr. 1 k2074 der 1 angir kategori, k gruppe innen kategori og 2074 er preparatets løpenr. De andre er tilsvarende nummerert, men med ulike løpenr.

Siden denne gruppen fôrtilsetningsstoffer godkjennes uten tilknytning til spesielle firma, og alle har samme opphav og formål, er godkjenningene tatt inn i én rettsakt. Alle preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM12856) og Lactobacillus brevis (DSM 12856) viser seg å ha ønsket effekt ved ensilering av alle grovfôrslag ved å øke syreproduksjonen og dermed stabilisere surfôrkvaliteten. Alle de andre fører også til bedre surfôrkvalitet enn når ensileringsmiddel ikke tilsettes, de senker pH i surfôret og tørrstoffinnholdet bevarer kvaliteten.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold for hvert av preparatene når de brukes som eneste ensileringsmiddel, og for alle er den 1x108 KDE/kg ferskt grovfôr. (KDE er kolonidanende enheter). Preparatene er bare utprøvd til ensilering av grovfôr. Det er til dette formålet de er godkjent, selv om det ikke står spesielt i rettsakten. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. desember 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten medfører at et betydelig større antall mikroorganismer er godkjent som ensileringsmidler for grovfôr, og både forhandlere og bønder får flere preparater å velge blant. Å bruke mikrobiologiske ensileringesmidler er ikke særlig utbredt i Norge, da de er forholdsvis arbeidskrevende i bruk. I økologisk produksjon kan de være aktuelle. Hvorvidt muligheten til å benytte de godkjente mikroorganismene blir tatt i bruk, er det vanskelig å si noe sikkert om.

For Mattilsynets tilsynsaktivitet får ikke rettsakten noen betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er rerpresentert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2011
Anvendelsesdato i EU
26.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 131-136
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2012
Anvendes fra i Norge
03.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1263
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro