Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/432 av 23. mars 2020 om endring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til definisjonen av grønnsaker og listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Commission Implementing Directive (EU) 2020/432 of 23 March 2020 amending Council Directive 2002/55/EC with regard to the definition of vegetables and the list of genera and species in Article 2(1)(b)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet endring som ble vedtatt i direktiv (EU) 2019/990, der noe av ordlyden som definerer grønnsaker i direktiv2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø, ble fjernet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2020
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0432
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro