Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/566 av 17. februar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2016/18 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/566 of 17 February 2020 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2016/128 supplementing Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the specific compositional and information requirements for food for special medical purposes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder korrigering i språkversjonene av den bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128.

I den estiske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128 er det en oversettelsesfeil i artikkel 8(5) for hva som angår de særlige krav til medisinske næringsmidler som er utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov og i artikkel 11 er det en oversettelses feil i om anvendelsen av forordning (EU) 2016/128.

I den bulgarske, estiske, finske, rumenske og tyske oversettelsen er det oversettelsesfeil i tabell 1 del A i vedlegg I som berører innhold av vitaminer og mineraler i medisinske næringsmidler utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov. Det er også funnet oversettelsesfeil i den bulgarske, finske, kroatiske og svenske oversettelsen av forordning (EU) 2016/128 i tabell 2 del B i vedlegg I som berører innhold av vitaminer og mineraler i andre medisinske næringsmidler enn dem som er utviklet til å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov.

Den bulgarske, estiske, finske, kroatiske, rumenske, tyske og svenske utgaven av forordning (EU) nr. 2016/128 vil derfor bli endret. De øvrige språkversjonene er ikke berørt av disse oversettelsesfeilene. Den norske uofficielle oversettelsen er ikke berørt av disse korreksjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil ikke kreve endring av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
For norske virksomheter vil denne forordningen som korrigerer språkversjonen av den bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) 2016/128 ikke få noen innvirkninger. Det er ingen forhold i forordningen som norske virksomheter må forholde seg til.

Forbrukerne:
For norske forbrukerne vil denne forordningen bulgarske, estiske, finske, rumenske, tyske, kroatiske og svenske utgaven av forordning (EU) 2016/128 ikke få noen innvirkninger. Det er ingen oversettelsesfeil som berører den norske uoffisielle oversettelsen.

Mattilsynet:
Rettsakten berører ikke den norske uoffisielle oversettelsen av forordning (EU) 2016/128. Forordningen (EU) 2020/566 blir ikke bli implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten har ikke vært diskutert på arbeidsgruppemøter for særskilte grupper eller sendt ut til EØS-medlemsstater for innspill.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.02.2020
Anvendelsesdato i EU
14.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro