Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/718 av 30. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med omsyn til namnet på innehavaren av godkjenninga av dimetylglysinnatriumsalt som fôrtilsetjingsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/718 of 30 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2022)

Sammendrag av innhold
Firmaet Taminco BVBA innehar godkjenningen tilsetningsstoff i forordning (EU) 371/2011. Firmaet har nå endret navn til Taminco BV, og det er derfor nødvendig å endre navn på godkjenningsinnehaveren for dette preparatet i forordningen som angår det. Endringen er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endinger i godkjenningen. Det medfører også at eksisterende lager av preparatet, merket med firmaets tidligere navn kan brukes opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2021
Anvendelsesdato i EU
23.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0718
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro