Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/23/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegg B til vedlegg VII til tiltredelsestraktaten som gjelder virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk fra Romania

Commission Decision 2007/23/EC of 22 December 2006 amending Appendix B of Annex VII to the 2005 Act of Accession as regards certain establishments in the meat, milk and fish sectors in Romania

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold
Rettsakten gjelder at Romania har blitt en del av EU 1. januar 2007. Romania er gitt overgangsordninger for at landets virksomheter skal få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Kompetente myndigheter har i den senere tid gjennomført tiltak på en del områder innen kjøtt, melk og melkeprodukter samt fisk. Enkelte virksomheter er strøket fra listen over overgangsordninger fordi de enten har opphørt å eksistere eller nå oppfyller EUs hygienelovgivning. Andre virksomheter har vanskeligheter med å oppfylle de tekniske kravene som stilles i EUs hygienelovgivning slik at disse virksomhetene tilføyes listen over virksomheter som er omfattet av overgangsordninger. Dette har resultert i at den opprinnelige virksomhetslisten for Romania har blitt oppdatert og en ny skal gjelde fra 1. januar 2007.

Den oppdaterte listen er vedlagt rettsakten og laget av formalistisk årsak, og utformet som et vedlegg til tiltredelsestraktaten.

Merknader.
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å medføre administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader/høringssuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form1.

Status:
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 137-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro