Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2012 av 24. september 2012 om godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 870/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et smaksstoff, naringin, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, dvs. landdyr og akvatiske dyr. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer. Søknaden om re-godkjenning av naringin er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse/fiskehelse og miljøet. Naringin er effektivt for å sette smak til fôret. Det er ikke satt grenser for tillatt innhold av naringin i fôrvarer, men det anbefales en dosering på inntil 5 mg/kg fullfôr. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Det er ikke foretatt endringer i preparatet siden den opprinnelige godkjenningen, men betingelsene for godkjenning er noe endret. Det er imidlertid tillatt å merke og omsette preparatet eller fôrvarer som inneholder det, etter den tidligere godkjenningen fram til 25. mai 2013. Slik får virksomhetene bedre tid til å tilpasse seg, da emballasje og etiketter gjerne produseres i store mengder om gangen. Fôrvarer som inneholder naringin, produsert og merket etter det tidligere regelverket, før 25. mai 2013, kan omsettes til lagerbeholdningen er oppbrukt. Fôrvarer produsert etter 25. mai 2013 skal merkes og omsettes i tråd med denne rettsakten.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2012 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får fortsatt anledning til å bruke preparatet, og kan videre bruke både etiketter, emballasje og fôrvarer der naringin inngår, selv om det er godkjent etter det tidligere regelverket på området, fram til 25. mai i 2013. Dette er en god løsning, der eksisterende varer utnyttes og en sparer ressurser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-. likestilling- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2012
Anvendelsesdato i EU
25.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 53-55
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2013
Anvendes fra i Norge
06.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0870
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro