Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat