Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1663 av 6. november 2020 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til Tsjekkias status som sykdomsfri og godkjenning av utryddelsesprogrammet i flere regioner i Frankrike med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1663 of 6 November 2020 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the disease-free status of Czechia and the approval of the eradication programme in several regions of France regarding infectious bovine rhinotracheitis

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF slik at Tsjekkia føres opp med sykdomsfri status for infeksiøs bovin rhinotracheit (IBR) og flere regioner i Frankrike føres opp med godkjent utryddelsesprgram mot IBR.

Bakgrunnen for endringen er Tsjekkia har sendt inn dokumentasjon til Kommisjonen på sykdomsfri status for IBR i hele landet i henhold til kravene i artikkel 10 av direktiv 64/432/EØF. Kommisjonen har vurdert denne dokumentasjonen som tilfredsstillende. Frankrike har sendt inn dokumentasjon til Kommisjonen på utryddelsesprogram mot IBR i metropolitane departementer, med unntak av Korsika, i henhold til artikkel 9 av direktiv 64/432/EØF. Kommisjonen har vurdert denne dokumentasjonen som tilfredsstillende.

Endringen medfører at Tsjekkia og de omtalte regionene i Frankrike får visse handelsgarantier for handel med storfe innen EØS når det gjelder IBR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke gjennomføres i norsk forskrift. Informasjon EØS-stater og områder med sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for storfesykdommer ligger på Mattilsynets hjemmesider, se link "Annen dokumentasjon". Denne siden må oppdateres i henhold til endringene i rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi vurderer at rettsakten ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2020
Anvendelsesdato i EU
30.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1663
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro