Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av vedtak 2006/504/EF

Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter bestemmelser om en mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland. Rettsakten følger av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) artikkel 15 nr. 5, hvor det fremgår at visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse på grunnlag av kjente eller nye risikoer, skal gjennomgå en mer intensiv offentlig kontroll. Kontrollen omfatter dokument-, identitets- og fysisk kontroll av varene og skal foretas på særskilt utpekte kontrollsteder der varene først tas inn til EØS-området. Det er gitt en overgangsordning på 5 år som åpner for at kontrollen også kan gjennomføres i virksomhetenes lokaler, så fremt de oppfyller minimumskravene som stilles til fasiliteter. Varepartier kan ikke deles opp før all kontroll er gjennomført. Rettsakten stiller videre krav til at virksomhetene sender forhåndsmelding før enkelte fôrvarer og næringsmidler ankommer landet. Hvilke fôrvarer og næringsmidler dette er, følger av vedlegget til rettakten. Vedlegget skal revideres regelmessig av Europakommisjonen på bakgrunn av risikobildet. Ved fastslått liten risiko kan produktene bli fjernet fra listen, og krav til mer intensiv kontroll kan bortfalle. Ved fastslått høy risiko kan produktene bli fjernet fra listen, og i stedet bli omfattet av særskilte beskyttelsesvedtak. Det fastsettes strengere individuelle krav til produktene når det fastsettes beskyttelsesvedtak, enn når produkter blir listeført etter denne rettsakten. Blant annet stilles det individuelle krav som skal dokumenteres ved særskilt sertifikat. Beskyttelsesvedtak kan også innebære rene importforbud.

Merknader
EU har hittil ikke hatt felles harmoniserte regler for kontroll ved import av produkter av ikke-animalsk opprinnelse. I gjeldende norsk regelverk er det krav om at slike produkter som importeres fra tredjeland til Norge, på forhånd skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet gjennomfører stikkprøvebaserte kontroller hos virksomhetene. Det nye kontrollsystemet med en mer intensiv kontroll ved import fra tredjeland av produkter av ikke-animalsk opprinnelse, samsvarer til en viss grad med det kontrollsystemet man allerede har for import fra tredjeland av produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr mv. med obligatorisk forhåndsvarsel, dokument-, identitets- og fysisk kontroll ved godkjente grensekontrollstasjoner.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Gjennomføring i norsk rett av rettsakten vil medføre økte kostnader for offentlige myndigheter i forbindelse med kontroll. Virksomheter som importerer aktuelle produkter vil bli pålagt å dekke kostnader ved kontrollen, inklusive varepartier som forsøkes importert i strid med nye regler. Det må fastsettes et eget gebyr for kontrollen. Rettsakten medfører økte rapporteringskrav for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten faller også inn under vedlegg I, kapittel II til EØS-avtalen.

Det følger ikke av rettsakten noe krav om elektronisk informasjonsutveksling eller bruk av Traces. Det foreligger per i dag ikke et rettslig grunnlag for at det kan kreves at informasjon om produkter av ikke-animalske opprinnelse mv. skal sendes via Traces. Det er derfor ikke lagt inn noe krav om at Traces skal benyttes. Traces kan likevel benyttes hvis medlemslandene ønsker det. Kommisjonen kan legge til rette for at elektronisk melding kan sendes i Traces. Det vil ta ca 6 måneder å få plass en slik modul.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 21.9.2012, engelsk utgave)

Food Safety: Latest controls of fruit and vegetable imports shows system is better protecting European consumers
It is reassuring for EU citizens to know that the EU system to check fruit and vegetable imports (from outside the EU) in order to protect them from food safety risks, is working well. A report published today by the European Commission, presents the results of checks carried out by Member States in 2011. Over 88,300 consignments of imports coming from non-EU countries which are subject to reinforced border checks reached EU borders in 2011. 13,144 of those were sampled for laboratory analysis and 892 (i.e. 6.7%) were found in breach of EU legislation and were prevented from entering the EU market. Some products have achieved satisfactory levels of compliance and consequently increased border controls have been eased - nuts from Argentina (controlled for the presence of aflatoxins), basmati rice from Pakistan (aflatoxins), and mangos from Dominican Republic (pesticides). Other products were added to the list of imports targeted for controls due to the risks associated with them (tea and pomelos from China, Indian okra and peppers from Egypt and Thailand - all for pesticides). This second annual report is issued in the framework of Regulation (EC) No 669/2009 on an increased level of official controls on certain imports of feed and food of non-animal origin. This Regulation contains the list of imports subject to increased border controls which is reviewed on a quarterly basis.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2009
Anvendelsesdato i EU
25.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 29-39
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2010
Anvendes fra i Norge
15.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0669
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro