Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/971 av 16. juni 2021 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv om handel med frø av fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektivom handel med såkorn, vedlegg I til rådsdirektiv om handel med betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med frø av olje- og fibervekster, med hensyn til bruk av biomolekylære teknikkerKommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/971 av 16. juni 2021 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn, vedlegg I til 2002/54/EF om markedsføring av betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om markedsføring av grønnsakfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster, med hensyn til bruk av biokjemiske og molekylære teknikker

Commission Implementing Directive (EU) 2021/971 of 16 June 2021 amending Annex I to Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, Annex I to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, Annex I to Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed, Annex I to Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed and Annex I to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants, as regards the use of biochemical and molecular techniques

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i direktivene om henholdsvis frø av fôrvekster, såkorn, betefrø, grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster når det gjelder bruk av teknikk for å sjekke utsædspartienes sortsekthet. Hvis det er tvil om sortsektheten etter at kontrolldyrkingen med dagens visuelle fenotypiske observasjoner av planter er gjennomført, kan Mattilsynet undersøke denne ved å bruke internasjonalt, anerkjente og reproduserbare biokjemiske eller molekylære teknikker i samsvar med gjeldende internasjonale standarder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.06.2021
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
01.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0971
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro