Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2022/1648 av 23. september 2022 som endrer direktiv 2003/91/EF som gjelder unntak for økologiske sorter av grønnsaksarter egnet til økologisk produksjon

Commission Implementing Directive (EU) 2022/1648 of 23 September 2022 amending Directive 2003/91/EC as regards a derogation for organic varieties of vegetable species suitable for organic production

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens direktiv 2003/91/EF skal sikre, at de sorter af grøntsagsplantearter, som medlemsstaterne optager i deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de protokoller, der er udarbejdet af EF-Sortsmyndigheden (CPVO). Disse protokoller har navnlig til formål at sikre overholdelse af reglerne vedrørende de kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter til fastlæggelse af selvstændighed, ensartethed og stabilitet (»SES«). For sorter, der ikke er omfattet af EF-Sortsmyndighedens protokoller, har nævnte direktiv til formål at sikre, at de vejledende principper for afprøvning fra Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) følges.

(2) Det er nødvendigt at sikre, at producenterne kan anvende økologiske sorter, der er egnede til økologisk produktion, og som er resultatet af økologiske avlsaktiviteter. Nogle af dem opfylder SES-kriterierne for alle andre sorter af samme art, men andre sorter bestemt til økologisk produktion er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet mellem de individuelle reproduktive enheder.

(3) De normer for ensartethed, der er fastlagt i EF-Sortsmyndighedens og UPOV's nuværende SES-protokoller og -retningslinjer, er derfor ikke egnede til økologiske sorter til økologisk produktion, som er kendetegnet ved en høj grad af genetisk og fænotypisk diversitet.

(4) Det er derfor nødvendigt at give mulighed for at afvige fra de eksisterende SES-afprøvningsprotokoller, så de i højere grad er tilpasset til økologiske sorter, der egner sig til økologisk produktion. Det bør således være muligt at tilpasse de eksisterende protokoller for sortsafprøvning for visse arter med henblik på at opfylde behovene inden for økologisk landbrug. Visse bestemmelser i artikel 1 i direktiv 2003/91/EF bør derfor fraviges.

(5) Medlemsstaterne bør, indtil den 31. december 2030, senest den 31. december hvert år aflægge rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om antallet af ansøgninger og resultaterne af SES-afprøvningerne, så der sikres løbende revurdering af de pågældende krav, og med henblik på yderligere at vurdere behovet for at ændre eller ophæve kravene eller også at anvende dem på andre arter.

(6) Direktiv 2003/91/EF bør derfor ændres.

(7) De kompetente myndigheder og de berørte professionelle operatører bør have tilstrækkelig tid til at forberede sig på passende vis, inden de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv begynder at finde anvendelse.

(8) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2022
Anvendelsesdato i EU
16.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet