Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/634 av 15. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til overgangsordninger, oppføring av Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey, og listen over tredjeland hvorfra det tillates import av melkeprodukter som krever spesifikk risikoreduserende behandling mot munn- og klovsyke

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.5.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir i del V bestemmelser om dyrehelsekrav ved import fra tredjeland til EØS av dyr, avlsprodukter og animalske produkter (forsendelser). Forordning (EU) 2020/692 gir utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser til EØS og håndtering av disse etter import. Ett av kravene i dette regelverket er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland. Forordning (EU) 2021/404 fastsetter slike tredjelandslister for ulike typer forsendelser. I disse listene angis det også hvilket helsesertifkat som skal benyttes ved import av forsendelsene.

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/404 som fastsetter tredjelandslistene. Endringene er som følger:

  • Rettsakten spesifiserer at overgangsordningene gitt i helsesertifikatforordningene (forordningene (EU) 2020/2235, 2020/2236 og 2021/403) om at helsesertifikater fra tidligere regelverk kan benyttes fram til 20. oktober 2020 på vilkår av at de er utstedt før 21. august 2021, også gjelder for oppføring av helsesertifikater i tredjelandslistene.
  • Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey oppføres på tredjelandslister i henhold til Brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU. Denne avtalen gir en overgangsperiode for avlsmateriale fra storfe, sau, geit, svin og hest samlet inn eller produsert, behandlet og lagret før 1. januar 2021 og skal sendes EØS fra 21. april 2021. Dette avlsmaterialet skal ledsages av helsesertifikater for forflytning av avlsmateriale innen EØS gitt i vedlegg I til forordning (EU) 2021/403. Denne overgangsordningen spesifiseres i relevant kolonne for tredjelandslistene for avlsmateriale.
  • Rettsakten endrer også vedlegg XVIII til forordning (EU) 2021/404 som dreier seg om tredjelandsliste for melkeprodukter som krever spesifikk risko-reduserende behandling mot munn- og klauvsjuke. Denne listen skal avspeile kollonne C i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 som var gyldig fram til 20. april 2021. Tredjelandslista i forordning (EU) 2021/404 justeres ved at Mexico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russland og Singapor føres opp.
  • Rettsakten endrer også vedlegg XXI til forordning (EU) 2021/404 som gjelder tredjelandsliste for import av levende akvatiske dyr til humant konsum ved å legge til en referanse om at slike forsendelser også må oppfylle folkehelsekrav fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, samt ledsages av et folkehelsesertifikat i tillegg til dyrehelsesertifikatet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet