Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/741 av 13. mai 2022 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2023, 2024 og 2025 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2021/601

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/741 of 13 May 2022 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2023, 2024 and 2025 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/601

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningsutkastet etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for årene 2023, 2024 og 2025. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres. I vedlegg 2 punkt 5 i forordningen angis minimumskrav til antall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt.

Rettsaken gjelder fra 1. januar 2023 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forordning 396/2005 (Plantevernmiddelrestforordningen) krever deltakelse i felles koordinert kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen på bakgrunn av faglige vurderinger fra EFSA (European Food Safety Authority). Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Store EU medlemsland må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst som før forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av. Dette datagrunnlaget gir da et godt grunnlag for å kunne vurdere eksponering for rester av plantevernmidler for forbrukere i EU/EØS basert på innhold i viktige næringsmidler i kostholdet.

Kontrollprogrammet går ut på å analysere alle produktene i det felles koordinerte overvåkningsprogrammet. Dette innebærer at vi minimum må ta 12 vareslag (10 vegetabilske og 2 animalske) og 12 prøver av hvert vareslag. Det er en rullering av vareslaga over tre år, slik at programmet overvåker totalt 30 vegetabilske og 6 animalske produkter. I tillegg er det også krav om overvåkning av plantevernmiddelrester i barnemat og økologisk mat.

For vegetabilske produkter blir det fra 2023 ytterligere krav om å analysere for etylenoksid for noen utvalgte produkter siden analyse av stoffet og metabolitten 2-kloroetanol krever en spesialmetode, men det blir ikke inkludert flere stoffer for animalske produkter.

Artikkel 2 i forordningen stiller krav om at partier som prøvetas skal velges tilfeldig og at prøveuttaket inkludert krav til antall enheter skal være i tråd med direktiv 2002/63/EC. Alle prøver inkludert prøver av barnemat og økologiske prøver skal analyseres for stoffer listet i vedlegg I med analyser som oppfyller restdefinisjonene for aktive stoffer i forordning 396/2005.

Forordningen vil når den trer i kraft oppheve forordning (EU) nr. 2021/601, men kravene i forordning 2020/601 skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2022.

Forordningen vil gjelde fra 1. januar 2023 i EU og Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fastsettelse av forordning 2022/741 i norsk regelverk vil skje ved at den tas inn i forskrift av 19. mai 2022 nr. 902 om offentlige kontrollprogram for plantevernmiddelrester. Forordning 2022/741 gjelder et felles koordinert kontrollprogram for 2023, 2024 og 2025 for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Forordning EU nr. 2021/601 som er fastsatt i samme forskrift vil samtidig oppheves, men forordning 2020/601 skal likevel fortsatt gjelde for prøver som analyseres som del av det offisielle kontrollprogrammet for plantevernmiddelrester i 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2023-2025. Endringene i rettsakten innebærer;

• at flere stoffer, hvor det kreves spesialmetoder, skal analyseres.

• ingen vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Når flere stoffer skal analyseres med spesialmetoder, vil analysekostnadene for EUs koordinerte program øke. Dette fører til at det er mindre midler igjen til analyser knyttet til nasjonalt kontrollprogram.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert hos Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten krever at man hovedsakelig skal analysere for alle matriksene (vareslag/pesticid) oppført i Vedlegg a og b. Enkelte ganger er det unntak for enkelte matrikser. Årsaken er som regel at matriksen er vanskelig og kostbar å analysere, og at det i tillegg er meget sjelden at man påviser stoffet i vareslaget som unntas.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EUs medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere.

Danmark og Finland fortsatt har et minimumsantall på 12 prøver av hvert produkt. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land med omtrent like mange innbyggere. Mange EU land har nå krav om 12 prøver av hvert produkt og Norge bør fortsatt ha et minimumsantallet på 12 prøver av hvert produkt som tidligere.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2, punkt 5):

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples for Norway:

NO

12"

Andre opplysninger
Forslag til teknisk tilpasningstekst som er beskrevet under "Vurdering". Ved fastsettelse av denne forordningen skal fo. 2021/601 oppheves, men den skal fortsatt gjelde for prøver som analyseres i 2022.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet