Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/608 av 14. april 2021 om endring av forordning (EU) 2019/1793 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 of 14 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande, som er opført i bilag I til samme gennemførelsesforordning, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme gennemførelsesforordning.

(2) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat krav vedrørende det officielle standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning, og regler for udstedelse af et sådant certifikat, både på papir og i elektronisk form. I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er Traces den komponent i informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der gør det muligt at gennemføre hele processen med at generere certifikater elektronisk og dermed forhindre svigagtig eller vildledende praksis i relation til de officielle certifikater. I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsættes derfor et officielt standardcertifikat, der er foreneligt med Traces.

(3) Certificeringskravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 for officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 ophæver og erstatter gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 fra den 21. april 2021, samtidig med at kravene til officielle standardcertifikater i nævnte gennemførelsesforordning ændres og præciseres.

(4) I gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 skelnes der navnlig mellem officielle certifikater udstedt på papir og elektroniske officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 39, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, og officielle certifikater, der er udstedt på papir og udfyldt i, samt udskrevet fra, Traces. Desuden fastsættes der i nævnte gennemførelsesforordning sprogkrav til officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen for at lette den offentlige kontrol på EU-grænsekontrolstederne. For at tilpasse de officielle certifikater for forskellige varekategorier og sikre overensstemmelse med de nye certifikatkrav i de officielle certifikater for indførsel til Unionen, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, bør artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 ændres.

(5) I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal listerne i bilag I og II til samme gennemførelsesforordning revideres med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse af EU-lovgivningen.

(6) Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (»RASFF«), som blev etableret ved forordning (EF) nr. 178/2002, og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer viser, at listerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør ændres.

(7) På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med Salmonella, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i 2019 i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og i første halvår af 2020, og på grund af det store antal meddelelser i RASFF i denne periode, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sort peber (Piper nigrum) fra Brasilien øges fra 20 % til 50 %.

(8) På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med pesticidrester, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Thailand øges fra 10 % til 20 %.

(9) På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med aflatoksiner, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020, og på grund af det store antal meddelelser i RASFF i første halvår af 2020, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af jordnødder fra Indien øges fra 10 % til 50 %.

(10) Søde peberfrugter (Capsicum annuum) fra Tyrkiet er allerede opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med pesticidrester. For sendinger af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Tyrkiet viser data fra meddelelser modtaget via RASFF i første halvår af 2020, at der er opstået nye risici for menneskers sundhed som følge af mulig forurening med pesticidrester, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Den eksisterende række med oplysninger om søde peberfrugter (Capsicum annuum) fra Tyrkiet bør derfor ændres, så den omfatter alle peberfrugter af Capsicum-arter.

(11) For gojibær fra Kina, der er opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med pesticidrester, og for tørrede druer fra Tyrkiet, der er opført i nævnte bilag på grund af risikoen for forurening med ochratoksin A, viser de tilgængelige oplysninger for andet halvår af 2019 og første halvår af 2020 en generelt tilfredsstillende grad af overensstemmelse med de relevante krav i EU-lovgivningen. Da der således ikke længere er grundlag for en mere intensiv offentlig kontrol af disse varer, bør rækkerne vedrørende disse varer i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 udgå.

(12) For jordnødder fra Brasilien, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og var fortsat lav i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende jordnødder fra Brasilien udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 10 %.

(13) For jordnødder fra Kina, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende jordnødder fra Kina udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 10 %. På grund af omfanget af handelen med denne vare er denne hyppighed tilstrækkelig til at sikre et passende overvågningsniveau.

(14) For hasselnødder fra Tyrkiet, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende hasselnødder fra Tyrkiet udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 5 %. På grund af omfanget af handelen med denne vare er denne hyppighed tilstrækkelig til at sikre et passende overvågningsniveau.

(15) Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh, er opført i bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med salmonella. Import til Unionen af disse produkter har derfor været forbudt siden juni 2014. Bangladesh afgav skriftlige garantier ved at forelægge en ny handlingsplan den 27. juli 2020 med foranstaltninger, der omfattede alle trin i produktionskæden, og som Kommissionen vurderede var tilfredsstillende. På baggrund af denne vurdering bør rækken vedrørende fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh, udgå af bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 50 %.

(16) For at sikre en effektiv beskyttelse mod potentielle sundhedsrisici som følge af mikrobiologisk eller kemisk kontaminering af sesamfrø bør KN-koden for ristede sesamfrø indsættes i kolonnen for »KN-kode« i rækkerne vedrørende »Sesamfrø (Fødevarer)« i tabellerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(17) I del II i det officielle standardcertifikat i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsættes, hvilke sundhedsoplysninger der skal indgives af den certifikatudstedende embedsmand ved udfyldelse af certifikatet. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at sundhedsoplysningerne for fødevarer eller foder af ikke-animalsk oprindelse kan indeholde mere end én certificering, hvis en sådan certificering er obligatorisk i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 sammenholdt med bilag II til samme gennemførelsesforordning.
Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres. For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I, II, IIa og IV til nævnte gennemførelsesforordning erstattes i deres helhed.

(19) Da gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 anvendes fra den 21. april 2021, bør artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning også finde anvendelse fra denne dato.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2021
Anvendes fra i Norge
05.05.2021