Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/491 av 25. mars 2022 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning 2021/605/EU om fastsettelse av særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/491 of 25 March 2022 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2022)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Utbrudd av sykdommen medfører risiko for smittespredning både mellom anlegg av holdte svin og mellom villsvin.

Sykdommen har siden 1978 vært endemisk utbredt på Sardinia i Italia. Siden 2014 har det vært utbrudd av sykdommen i flere EØS-land og tilgrensende tredjeland. Utbredelsen i flere EØS-land og tredjeland utgjør en konstant risiko for smittespredning til hittil ikke affiserte EØS-land. For å prøve å begrense videre smittespredning har EU fastsatt forordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot ASF. Denne forordningen gjelder i tillegg til generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og bekjempelsesforordningen (EU) 2020/687. I forordning (EU) 2021/605 er det i vedlegg I listet opp hvilke EØS-land som er berørt av utbrudd med ASF og ulike bekjempelsessoner i disse landene. Dette vedlegget endres fortløpende når den epidemiologiske situasjonen forandrer seg.

Rettsakten endrer vedlegg I av forordning (EU) 2021/605 for å oppdatere listen over land og soner med endret epidemiologisk situasjon for ASF i Slovakia og Latvia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i forordning (EU) 2021/605 retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av ASF. Enkelte forebyggende krav relatert til forbud mot forflytning av villsvin og informasjonskampanjer om ASF til publikum retter seg mot alle EØS-land. Forordningen er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av forordningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2022
Anvendelsesdato i EU
29.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet