Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/213/EF av 2. april 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater

Commission Decision 2007/213/EC of 2 April 2007 amending Decision 2007/31/EC laying down transitional measures as regards the dispatch of certain products of the meat and milk sectors covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council from Bulgaria to other Member States

Siste nytt

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF som fastsetter overgangsregler for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007. På bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO er det avdekket at forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Kommisjonsvedtak 2007/31/EF gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjørfe, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter. Det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria.

Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet være merket med et EF identifikasjonsmerke og vedlagt skal følge attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/31/EF.

De veterinære myndigheter i Bulgaria har foretatt en vurdering av næringsmiddelvirksomheter i de aktuelle områdene listet opp i vedlegg I og anmodet Kommisjonen om at enkelte av virksomhetene tas bort fra listen over virksomheter som har tillatelse til å sende produkter til andre medlemsstater. Av denne grunn oppdateres nå listen over virksomheter.

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Rettsakten har ikke administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser
Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2007
Anvendelsesdato i EU
24.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 179-180
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0213
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro