Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010 av 8. februar 2010 om godkjenning av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling

Commission Regulation (EU) No 107/2010 of 8 February 2010 concerning the authorisation of Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kemin Europa NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1823. Godkjenningen er gitt til firma Kemin Europa NV, og den har varighet til 1. mars 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at mikroorganismepreparatet kan øke kyllingenes produksjonegenskaper ved å bedre forholdene for omsetning av fôr i tarmen. Preparatet er tillatt brukt i fôrblandinger som inneholder visse koksidiostatika. Det gjelder for salinomycin natrium og lasalocid A natrium av de koksidiostatika som er godkjent i Norge. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien vil få mulighet til tilsette et mikroorganismepreparat sammen med koksidiostatika i slaktekyllingfôr, som kan være aktuelt i noen tilfelle.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemetnet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2010
Anvendelsesdato i EU
28.02.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro