Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav til innføring til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human consumption

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som gennemføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder fastsættelse af krav, der skal være opfyldt ved indførsel til Unionen afsendinger af dyr og varer fra tredjelande eller regioner heri, og offentlig kontrol af sådanne sendinger til konsum med det formål at sikre, at de overholder EU-lovgivningen om fødevarer og fødevaresikkerhed.

(2) Forordning (EU) 2017/625 er retsgrundlag for vedtagelse af delegerede retsakter med henblik på at supplere de betingelser for indførsel til Unionen af visse dyr og varer, der er fastsat ved nævnte forordning. Disse supplerende krav omfatter garantier vedrørende verifikation af overholdelse af:

- foranstaltningerne til overvågning af stoffer og grupper af restkoncentrationer i dyr og varer til konsum, jf. Rådets direktiv 96/23/EF

- reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) i levende dyr og animalske produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001

- de generelle principper og krav, der finder anvendelse på fødevarer generelt og fødevaresikkerhed i særdeleshed på EU-niveau og på nationalt plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002

- de generelle regler for ledere af fødevarevirksomheder vedrørende fødevarehygiejne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004

- de særlige regler for ledere af fødevarevirksomheder vedrørende fødevarehygiejne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004

- de særlige regler for offentlig kontrol og for de foranstaltninger, de kompetente myndigheder træffer i relation til produktion af animalske produkter til konsum, i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) [C(2019)10] og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) [C(2019).

(3) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige betingelser for indførsel til Unionen af animalske produkter til konsum, mens de generelle betingelser for indførsel af fødevarer til Unionen er indeholdt i forordning (EF) nr. 882/2004. Der fastsættes ved forordning (EU) 2017/625 regler på områder, som i dag er omfattet af nævnte to forordninger, og sidstnævnte ophæves og erstattes med virkning fra den 14. december 2019.

(4) De krav, der fastsættes ved nærværende forordning, bør sikre opretholdelse af de ved forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 fastsatte krav med det formål at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og for at undgå en afbrydelse af indførslen til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum. Samtidig bør der tages hensyn til erfaringerne med anvendelsen af reglerne i nævnte to forordninger under anvendelse af en risikobaseret tilgang.

(5) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat krav til ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter til Unionen. De supplerende krav vedrørende offentlig kontrol, der fastsættes ved nærværendeforordning, bør derfor stemme overens med dem, der allerede er fastsat ved forordning (EF) nr. 853/2004.

(6) Kommissionens forordning (EU) 2017/185 giver mulighed for undtagelser fra forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de folkesundhedsmæssige krav vedrørende import af visse animalske produkter (f.eks. insekter og krybdyrkød) og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter), indtil den 31. december 2020. For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau bør der også, inden overgangsforanstaltningernes udløb, fastsættes krav vedrørende indførsel til Unionen af sådanne produkter med henblik på at verificere overholdelsen af de EU-regler, der gælder for disse produkter.

(7) Der produceres i stigende grad insekter til konsum. Det bør sikres, at importerede insekter overholder EU-kravene til fødevarer og fødevaresikkerhed. De supplerende krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter, der fastsættes ved denne forordning, bør derfor også gælde for insekter. Insekter vil også kunne skulle godkendes som nye fødevarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283.

(8) Den 18. oktober 2007 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet en udtalelse om de folkesundhedsmæssige risici ved menneskers indtagelse af krybdyrkød. Man identificerede en række farer såsom salmonella og trikiner. Krav vedrørende indførsel til Unionen bør omfatte verifikation af, at gældende EU-krav er overholdt, med henblik på at reducere den risiko, disse farer i sendinger af krybdyrkød er forbundet med. (9)Sammensætningen af sammensatte produkter influerer på disse fødevarers fysisk-kemiske egenskaber, og resultatet er forskellige risici. Af samme grund bør kun sendinger af sammensatte produkter, der opfylder gældende krav, navnlig vedrørende oprindelsen af de forarbejdede animalske produkter, sådanne fødevarer er sammensat af, selve fødevarens oprindelse eller de garantier, der ledsager sendinger af sammensatte produkter, kunne indføres til Unionen. Denne forordning bør give mulighed for undtagelser fra kontrollen ved grænsekontrolsteder for sammensatte produkter, der kun udgør en lille risiko for menneskers sundhed.(10)Ved fastsættelsen af krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum bør der henvises til koderne i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, med henblik på entydigt at identificere disse varer og dyr.

(11) Sendinger af visse dyr og varer til konsum bør kun, på grundlag af en risikoanalyse, kunne indføres til Unionen, hvis de tredjelande eller regioner heri, som de pågældende dyr og varer har oprindelse i, kan sikre, at kravene til sikkerheden ved disse dyr og varer til konsum er opfyldt, og er behørigt opført på listen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. [C(2019)14].

(12) Der bør, i tillæg til kravene i artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, fastsættes særlige krav vedrørende visse dyr og varer til konsum med henblik på tilvejebringelse af garantier for så vidt angår effektiviteten af den offentlige kontrol af fødevaresikkerheden i tredjelande eller regioner heri. Tredjelande eller regioner heri bør derfor kun listeopføres, når der er fremlagt dokumentation og garantier for, at de pågældende dyr og varer fra de pågældende tredjelande eller regioner heri opfylder EU-kravene vedrørende fødevaresikkerhed - eller krav, der er anerkendt som værende ligestillede hermed - i direktiv 96/23/EF, forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EU) 2017/625 samt delegeret forordning (EU) [C(2019)10] og gennemførelsesforordning (EU) [C(2019)13].

(13) Sendinger af visse varer til konsum bør kun kunne indføres til Unionen, hvis de pågældende varer er afsendt fra samt erhvervet eller tilberedt i virksomheder, der er opført på lister udarbejdet og ajourført i henhold til artikel 127, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/625. Desuden bør det, for at sikre overholdelse af EU-reglerne om fødevarehygiejne eller regler, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed, fastsættes, at et tredjeland i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af listerne over virksomheder som omhandlet i artikel 127, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/625 skal give garantier i tillæg til dem, der er omhandlet i artikel 127, stk. 3, litra e), nr. i) og iv), i forordning (EU) 2017/625.

(14) Kommissionen bør stille listerne over virksomheder omhandlet i artikel 127 i forordning (EU) 2017/625 til rådighed for offentligheden for at sikre gennemsigtighed for fødevarevirksomhedsledere og forbrugere med hensyn til, fra hvilke virksomheder det er tilladt at indføre de pågældende varer til Unionen med henblik på markedsføring. Med henblik på at sikre effektiviteten af disse krav bør medlemsstaterne, fra og med datoen for Kommissionens offentliggørelse af listerne, tillade indførsel af sendinger af sådanne varer, forudsat at tredjelandets kompetente myndigheder har udstedt de officielle certifikater, der skal ledsage sådanne sendinger i henhold til gældende EU-regler.

(15) Kravene vedrørende virksomheder bør ikke fastsættes for varer bestemt til transit, da de ud fra et fødevaresikkerhedsperspektiv kun udgør en lille risiko, og der ikke er tale om markedsføring af dyr og varer i Unionen. Der bør heller ikke fastsættes sådanne krav for virksomheder, der kun beskæftiger sig med primærproduktion, transport, opbevaring af animalske produkter, der ikke kræver temperaturregulerede oplagringsforhold, eller produktionaf højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer som omhandlet i afsnit XVI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(16) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 skal virksomheder, der fremstiller spirer, autoriseres af de kompetente myndigheder, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004. For at sikre overholdelse af EU-reglerne om fødevarehygiejne eller regler, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed, bør spirer kun kunne indføres til Unionen, hvis de er produceret i virksomheder, der er opført på lister udarbejdet og ajourført i henhold til denne forordning.

(17) For at sikre overholdelse af EU-reglerne om fødevarehygiejne eller regler, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed, bør produkter fra virksomheder, der fremstiller fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, kødprodukter, maskinsepareret kød og råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, kun kunne indføres til Unionen, hvis de pågældende virksomheder er opført på lister, der er udarbejdet og ajourført i henhold til artikel 127, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/625 og er offentliggjort af Kommissionen. Desuden bør de råvarer, som disse produkter er fremstillet af, komme fra virksomheder (slagterier, vildthåndteringsvirksomheder, opskæringsvirksomheder eller virksomheder, der håndterer fiskevarer), som er opført på lister, der er udarbejdet og ajourført i henhold til artikel 127, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/625 og er offentliggjort af Kommissionen.

(18) Sendinger af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle bør kun kunne indføres til Unionen fra produktionsområder i tredjelande eller regioner heri,som er opført på lister, der er udarbejdet og ajourført i henhold til artikel 127, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2017/625 og er offentliggjort af Kommissionen, med henblik på at sikre overholdelse af gældende særlige krav til disse produkter som fastsat ved forordning (EF) nr. 853/2004 og gennemførelsesforordning (EU) [C(2019)13] eller regler, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed. Offentliggørelsen af disse lister bør sikre gennemsigtighed for fødevarevirksomhedsledere og forbrugere med hensyn til, fra hvilke produktionsområder det er tilladt at indføre levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Unionen.

(19) Sendinger af fiskevarer bør kun kunne indføres til Unionen, hvis de pågældende sendinger er afsendt fra, erhvervet på eller tilberedt på en virksomhed på land, køle-/frysetransportskibe, fabriksfartøjer eller frysefartøjer, der fører flaget fra et tredjeland, som er opført på lister, der er udarbejdet og ajourført i henhold til artikel 127, stk. 3, litra e), iforordning (EU) 2017/625 og er offentliggjort af Kommissionen, med henblik på at sikre overholdelse af gældende EU-krav, navnlig de særlige krav til fiskevarer som fastsat ved forordning (EF) nr. 853/2004 og gennemførelsesforordning (EU) [C(2019)13], eller regler, der er anerkendt som værende mindst ligestillede hermed. Offentliggørelsen af disse lister bør sikre gennemsigtighed for fødevarevirksomhedsledere og forbrugere med hensyn til, fra hvilke fartøjer det er tilladt at indføre fiskevarer til Unionen.

(20) De betingelser for indførsel til Unionen af animalske produkter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 853/2004, gælder ikke for sammensatte produkter. Nævnte forordning foreskriver dog, at ledere af fødevarevirksomheder, der importerer sammensatte produkter, skal sikre, at de forarbejdede animalske produkter i sådanne fødevarer opfylder kravene i samme forordning.

(21) Den risiko, der knytter sig til sammensatte produkter, afhænger af, hvilken type ingredienser der er tale om, og af oplagringsforholdene. Der bør af samme grund fastsættes krav vedrørende sendinger af sammensatte produkter med henblik på at sikre, at sammensatte produkter, der udgør en risiko, eksporteres fra lande, der er godkendt til eksport til Unionen i henhold til Kommissionens beslutning 2007/777/EF, Kommissionens beslutning 2006/766/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 og Kommissionens afgørelse 2011/163/EU.

(22) Sendinger af visse dyr og varer, der markedsføres til konsum, udgør - baseret på antallet af modtagne meddelelser i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, som blev indført ved forordning (EF) nr. 178/2002 - en større risiko for manglende overholdelse af EU-kravene vedrørende fødevaresikkerhed. For sendinger af sådanne dyr og varer, der markedsføres til konsum, bør det derfor være et krav, at der for hver enkelt sending, der skal indføres til Unionen med henblik på markedsføring, udstedes et individuelt certifikat. Certificering af overholdelse af gældende EU-krav vil også kunne bidrage til at minde fødevarevirksomhedslederne og de kompetente myndigheder i tredjelande eller regioner heri om, hvilke krav der gælder i Unionen. For så vidt angår transit bør de nuværende særlige transitcertifikater med en dyresundhedserklæring fortsat anvendes.

(23) Da forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse med virkning fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato. Der er ved forordning (EU) 2017/185 fastsat overgangsforanstaltninger, der giver mulighed for undtagelser fra forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de folkesundhedsmæssige krav vedrørende import af sammensatte produkter, og som vil blive forlænget indtil den 20. april 2021, jf. Kommissionens forordning (EU) [C(2019)21]. De importkrav, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor, med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang, gælde fra den 20. april 2021 for sammensatte produkter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet