Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1178 av 16. juli 2021 om endring av visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til visse lister over tredjeland som er autorisert for innførsel til EU av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1178 of 16 July 2021 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards certain lists of third countries authorised for the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.7.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2021)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer visse vedlegg til forordning (EU) 2021/404 som inneholder lister over tredjeland som det tillates å innføre levende dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse til EØS-området fra. Generelle vilkår for innførsel til EØS er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, mens spesielle vilkår er gitt i forordning (EU) 2020/692.

Endringene har bakgrunn i at forordning (EU) 2021/404 erstatter en rekke rettsakter med tilsvarende tredjelandslister. Disse endres fortløpende i tråd med endringer av den epidemiologiske utviklingen for ulike sykdommer i respektive tredjeland. Enkelte av disse endringene ble gjort under fastsettelsesprosedyren av forordning (EU) 2021/404 og er derfor ikke tatt høyde for i denne nye forordningen.

Rettsakten justerer tredjelandslistene i visse vedlegg til forordning (EU) 2021/404 for å avspeile disse endringene, samt for å oppdatere dem i henhold til den nyeste epidemiologiske situasjonen for visse sykdommer i respektive tredjeland. Endringene omfatter følgende:

 • Vedlegg V og XIV om innførsel av fjørfe og fjørfeprodukter endres for å ta høyde for endret listeføring av:
  • Nord Makedonia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/626.
  • USA  - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/1166.
  • Australia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/1752.
  • Japan - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/2083.
  • Ukraina - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2021/460.
  • Storbritannia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2021/568.
  • Australia - på bakgrunn av fullført bekjempelse av et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa.
  • Storbritannia - på bakgrunn av fullført bekjempelse av flere utbrudd med høypatogen fugleinfluensa.
 • Vedlegg VI om innførsel av fugler i fangenskap og avlsmateriale fra fugler i fangenskap endres ved å listeføre:
  • Argentina og Filippinene - på bakgrunn av at disse landene tidligere var listeført i forordning (EU) nr. 139/2013 som er opphevet.

   

 • Vedlegg XVI om innførsel av pølseskinn endres ved å listeføre:
  • Albania, Egypt, Iran, Libanon og Pakistan - på bakgrunn av innsendt dokumentasjon på dyrehelsesituasjonen.
 • Vedlegg XVII og XVIII om innførsel av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter, samt krav til varmebehandling endres ved å listeføre:
  • Bosnia Herzegovina og Moldova - på bakgrunn av at landene var listeført i forordning (EU) nr. 605/2010 som er opphevet.
 • Vedlegg XXII om transitt gjennom EØS-området av visse produkter endres ved å listeføre:
  • Bosnia Herzegovina - på bakgrunn av at dette var tillatt i tidligere regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres i dyreimporforskriften og vil medføre endringer av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2021
Anvendelsesdato i EU
20.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet