Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak for kontroll av produksjonen av økologiske produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 of 10 Aaugust 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører midlertidige unntak beskrevet i forordning (EU) 2020/977 om unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008 på grunn av koronautbruddet (covid-19). Dette omfatter særlig unntak fra krav om å gjennomføre fysisk årlig kontroll, og muliggjør at dette kan erstattes med dokumentkontroll og bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. Unntakene ble med forordning (EU) 2021/772 videreført frem til 1. juli 2021. Forordning (EU) 2021/1325 forlenger videreføringen ytterligere til 31. desember 2021.

EUs generelle forordning (EU) 2020/466 om unntak fra reglene om offentlig kontroll på grunn av pandemien har tidligere blitt forlenget til 1. september 2021 ved forordning (EU) 2021/984. Det er valgt å avvike fra denne datoen på økologiområdet fordi den offentlige kontrollen med prøveuttak og inspeksjoner på økologiområdet foregår med utgangspunkt i ett kaldenderår.

Alle unntakene beskrevet i forordning (EU) 2020/977 blir videreført fra 1.7.2021 frem til 31.12.2021, og omfatter følgende hovedelementer:

• Tillater alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn for lavrisikovirksomheter. Det gjelder i tillegg øvrige virksomheter dersom det er nødvendig på grunn av nasjonale restriksjoner.

• Viderefører redusert minimumskrav til prøvetaking og kontroll. Dette omfatter et krav om minimum 2 % istedenfor 5 % prøvetaking, og minimum 5 % istedenfor 10 % tilleggs- og uanmeldte inspeksjoner utover årlig kontroll.

• Viderefører muligheten til kun å ha elektroniske importsertifikater i Traces og ikke papiroriginaler i tillegg.

• Gir unntak ved å tillate at uanmeldte inspeksjoner meldes 24 timer før inspeksjon for å forsikre at virksomheten ikke er i karantene eller har andre korona-restriksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført som en endring i midlertidig forskrift om unntak fra bestemmelsene i økologiforskriften om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av koronautbruddet (covid-19)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at videreføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler om kontroll av økologisk produksjon ut året ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å videreføre visse midlertidige unntak på grunn av nasjonale restriksjoner for blant annet fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av covid-19 pandemien. Det er viktig for kontrollorganet Debio å kunne ha muligheten for å benytte alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn, selv om det for øvrige virksomheter enn lavrisikovirksomheter skal prioriteres fysisk tilsyn hvis mulig. Det er utfordrende for Debio å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner i tiden med koronarestriksjoner, og det er derfor positivt at det fortsatt åpnes for å kunne kontakte virksomheten 24 timer før inspeksjon for å sikre mot at virksomheten ikke er omfattet av koronarestriksjoner.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet deltar, har vurdert rettsakten. Spesialutvalget fant den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1325
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro