Aromaforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1465 av 5. september 2022 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2022/1465 of 5 September 2022 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten forordning (EU) nr. 2022/1465 fjerner fotnoter som gjelder 25 aromastoffer. EUs unionsliste for hvilke aromastoffer som er tillatt å bruke i mat, ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 872/2012.  Det var noe usikkerhet knyttet til flere av disse aromastoffene.

Stoffene som denne rettsakten omfatter, har fotnote 1 knyttet til seg. Denne sier: «Fotnote «1» gjelder aromastoffer der vurderingen må fullføres av Myndigheten». Dette betyr at den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) må gjøre en endelig vurdering av stoffet, før de kan endelig godkjennes.

EFSA har foretatt vurdering av disse 25 aromastoffene. EFSA har ikke funnet bekymring til inntak av aromastoffene. Siden vurdering er gjennomført og det ikke er knyttet bekymring til inntak av stoffene, er det derfor naturlig å fjerne fotnote 1 som er knyttet til disse aromastoffene.

Rettsakten fjerner fotnoten 1 fra  aromastoffene;

FL. nummer

Navn

02.060

p-Mentha-1,8-dien-7-ol

02.091

Myrtenol

02.139

Deca-(2E,4E)-dien-1-ol

02.153

Hepta-2,4-dien-1-ol

02.162

Hexa-2,4-dien-1-ol

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

05.057

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

05.064

Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

05.071

Nona-2,4-dienal

05.081

2,4-Decadienal

05.084

Hepta-(2E,4E)-dienal

05.101

Penta-2,4-dienal

05.106

Myrtenal

05.108

Undeca-2,4-dienal

05.125

Dodeca-(2E,4E)-dienal

05.127

Octa-2(trans),4(trans)-dienal

05.140

Deca-2(trans),4(trans)-dienal

05.141

Deca-2,4,7-trienal

05.173

Nona-(2E,4E,6E)-trienal

05.186

2,4-Octadienal

05.194

(2E, 4E)-nona-2,4-dienal

05.196

(2E, 4E)-undeca-2,4-dienal

09.278

p-Mentha-1,8-dien-7-yl acetate

09.302

Myrtenyl acetate

09.573

Hexa-2,4-dienyl acetate

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere. Rettsakten vil imidlertid bidra til at regelverket blir enklere å forstå ved at man slipper å lete etter hva Fotnote 1 betyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.09.2022
Anvendelsesdato i EU
26.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet