Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/176 av 9. februar 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegget til gjennomføringsforordning 2021/632 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/176 of 9 February 2022 correcting certain language versions of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2021/632 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products, composite products, and hay and straw subject to official controls at border control posts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.2.2022)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/632, gir regler for hvilke levende dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter av disse, sammensatte produkter, og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan innføres til EU/EØS. Dyrene og produktene er de samme som er regulert av OCR art. 47(1) (forordning (EU) 2017/625), og hjemmelen for å lage denne listen er gitt i art. 47(2).

Forordning (EU) 2022/176 endrer de tyske og polske oversettelsene av forordning (EU) 2021/632, da det har sneket seg inn noen språklige feil i oversettelsen. Denne endringen berører ikke den engelske utgaven av rettsakten, eller den norske oversettelsen fra UD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten berører kun den tyske og polske oversettelsen av forordning (EU) 2021/632 og krever ikke noen endring av den norske forskriften som vil gjennomføre 2021/632 i norsk rett på det tidspunkt den tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten justerer den tyske og polske utgaven av rettsakten og berører ikke den engelske eller den norske oversettelsen fra UD. Rettsakten vil derfor ikke kreve noen handling på regelverkssiden for å rette opp den norske utgaven av rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen 9. februar 2022, og kunngjort i Official Journal 10. februar 2022. Rettsakten trer i kraft i EU den 2. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.02.2022
Anvendelsesdato i EU
02.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0176
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro