Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene

Tittel

Kommisjonens gennomføringsforordning EU) 2021/733 av 5. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer

Commission Implementing Regulation EU) 2021/733 of 5 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 887/2011 and Implementing Regulation (EU) 2017/961 as regards the name of the holder of the authorisation of Enterococcus faecium CECT 4515 as a feed additive and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1395 as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 as a feed additive

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold
Firmaet Evonik Nutrition & GmbH innehar godkjenning for tilsetningsstoffer i forordning (EU) 887/2011, 2017/962 og 2020/1395. Firmaet har endret navn til Evonik Operations GmbH, og det er derfor nødvendig å endre navnet på godkjenningsinnehaveren i forordningene dette angår. Endringene er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endringer i godkjenningene. Det medfører også at eksisterende lager av preparatene, merket med firmaets tidligere navn kan brukes opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2021
Anvendelsesdato i EU
26.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet