Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1101/2013 av 6. november 2013 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faesium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som fôrtilsetningsstoff til livkalv og endrer forordning (EF)1288/2004 (innehaver av godkjenning Lactosan GmbH & CoKG)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2013 of 6 November 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 and Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of authorisation Lactosan GmbH & CoKG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av et preparat av Entereococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som fôrtilsetningsstoff til livkalver. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt til bruk. Mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Det er satt en nedre grense for mengde tilsetningsstoff per kilo fullfôr for å sikre effekt. Det er også fastsatt at preparatet bare skal benyttes til kalver under 4 måneder. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Tilsvarende preparater finnes allerede på markedet.

Preparatet kan fortsatt brukes på samme betingelser som tidligere. Det er positivt både for fôrindustrien og bønder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir mulighet til fortsatt å benytte et mikrobiologisk tilsetningsstoff som skal virke stabiliserende på tarmfloraen hos livkalver. En stabil tarmflora er viktig hos unge kalver for å hindre sykdom og sikre god tilvekst og trivsel. Godkjenningen kan derfor både gi bedret dyrehelse og mer økonomisk livdyroppdrett.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2013
Anvendelsesdato i EU
27.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 75-77
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro