Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2158 av 6. desember 2021 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/934 om særskilte kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2158 of 6 December 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/934 laying down special control measures for classical swine fever

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2021. EØS-notat offentliggjort 13.12.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Klassisk svinepest (CSF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Spredning av sykdommen kan påvirke produktiviteten i svineoppdrett både direkte og indirekte.

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og utfyllende forordning (EU) 2020/687 gir bestemmelser om bekjempelse av kategori A-sykdommer, deriblant CSF. Siden sykdommen forekommer endemisk i visse områder i EØS er det vedtatt en egen rettsakt med spesielle kontrolltiltak mot sykdommen (forordning (EU) 2021/934). I vedlegg I til denne forordningen listeføres områder som omfattes av restriksjonssoner for bekjempelse av CSF.

Bulgaria har rapportert gode resultater for bekjempelse og overvåkning av CSF. Kommisjonen har vurdert informasjonen og funnet at den tilfredsstiller at Bulgaria kan fjernes fra listen over restriksjonssoner i vedlegg I til forordningen. Heretter er det kun Romania som er listeført med restriksjonssone for CSF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften som samler alle særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot ulike sykdommer internt i EØS. Dette vil være kategori A-sykdommer der det er pågående utbrudd i EØS-området og hvor det er behov for ytterligere tiltak for kontroll og bekjempelse (blant annet afrikansk svinepest, klassisk svinepest, høypatogen fugleinfluensa m.fl.). Gjennomføringen av basisrettsaktene i denne forskriften tar høyde for fremtidige endringsrettsakter. Denne rettsakten krever derfor ingen forskriftesendring.

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til Europakommisjonens nettsider om forekomst av klassisk svinepest i EØS-området og oppdatert regelverk. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Kravet om isolasjon og overvåkning av forsendelser av svin fra restriksjonssoner for CSF vil sannsynligvis ikke få anvendelse i Norge siden vi ikke importerer levende svin fra EØS-land med sykdommen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.12.2021
Anvendelsesdato i EU
08.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet