Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/709 av 29. april 2021 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli KCCM 80212 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/709 of 29 April 2021 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate produced by Escherichia coli KCCM 80212 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-histidin monohydroklorid monohydrat produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Echerichia coli (KCCM 80212). Aminosyren er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. Det er ikke detektert rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-histidin monohydroklorid monohydrat er en effekt aminosyrekilde og ernæringsverdien avhenger av dyreslag, livsstadier, fysiologisk tilstand, miljøforhold og bakgrunnsnivå av aminosyrer i dietten. Ernæringsverdi kan også være avhengig av kobber og sink nivå. Ved tilsetning i fôr til drøvtyggere bør det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2021
Anvendelsesdato i EU
20.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro